Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Απογραφή βιομηχανικών πλεονεκτημάτων της Ευρώπης που ευνοούν την ανάπτυξη.
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/09/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/10/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/COSME/2014/010.
Απογραφή βιομηχανικών πλεονεκτημάτων της Ευρώπης που ευνοούν την ανάπτυξη.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών αποσκοπεί στην επιλογή ενός παρόχου υπηρεσιών για τη δημιουργία απογραφής των βιομηχανικών πλεονεκτημάτων της Ευρώπης που ευνοούν την ανάπτυξη. Η εν λόγω σύμβαση θα βοηθήσει να προσδιοριστούν ποια είναι και πού βρίσκονται τα βασικά διαθέσιμα πλεονεκτήματα και το κατά πόσο είναι δυνατόν να εδραιώσουν την ανάκαμψή της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής προκειμένου να συμβάλλουν στη γενικότερη στρατηγική ΕΕ 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και περιεκτική ανάπτυξη. Για τα παραπάνω, θα απαιτηθεί από τον ανάδοχο να παράσχει μελέτη που θα περιγράφει αναλυτικά τη μεθοδολογία και να την εφαρμόσει για να χαρτογραφήσει τα δυνητικά ανταγωνιστικά προτερήματα των ευρωπαϊκών βιομηχανικών τομέων, προσδριορίζοντας τα εν λόγω στοιχεία που είναι είναι τα πλέον ενδεικνυόμενα για την επίτευξη βιομηχανικής ανάπτυξης στο μέλλον. Αυτό θα επιτρέψει στην Επιτροπή να στοχοθετήσει καλύτερα τις πολιτικές της και να κατανοήσει τη δυναμική του βιομηχανικού τομέα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
10/09/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
15/10/2014 23:59
22/10/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 173-305760 Προκήρυξη διαγωνισμού 10/09/2014 00:00