Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχειριστής εκ μέρους τρίτου — Διαχείριση των αιτημάτων αποζημίωσης του νοσοκομ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/04/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1586
Διαχειριστής εκ μέρους τρίτου — Διαχείριση των αιτημάτων αποζημίωσης του νοσοκομειακού πληροφορικού συστήματος και...
Παρτίδα 1: Αντικείμενο είναι η επιλογή ενός παρόχου υπηρεσιών που θα ενεργεί ως διαχειριστής εκ μέρους τρίτου (TPA - Third Party Administrator) δηλαδή ένας οργανισμός που διαχειρίζεται το σχέδιο του νοσοκομειακού πληροφορικού συστήματος για την ΕΤΕπ, επεξεργάζεται αιτήματα αποζημιώσεων, καθορίζει την επιλεξιμότητα ιατρικών δαπανών, διευκολύνει την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη και γενικότερα βελτιώνει τη σχέση ποιότητας/τιμής στην περίθαλψη. Ο TPA θα παράσχει επίσης αναλογιστικές υπηρεσίες σχετικά με μελέτες λογιστικής του ΔΠΧΑ και αναλογιστικές μελέτες για τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του νοσοκομειακού πληροφορικού συστήματος.Παρτίδα 2: Αντικείμενο είναι η επιλογή ενός παρόχου υπηρεσιών για διαχείριση και συγκέντρωση της παροχής πλήρων ιατρικών εξετάσεων για τους δικαιούχους της παρτίδας ΙΙ, ήτοι ένας οργανισμός που διαχειρίζεται τις αξιολογήσεις της προληπτικής ιατρικής για τον όμιλο της ΕΤΕπ. Ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει επίσης να παρέχει ένα δίκτυο ιδρυµάτων υγειονοµικής περίθαλψης όπου οι δικαιούχου θα μπορούν να υποβάλλονται σε εναρμονισμένες και υψηλής ποιότητας εξετάσεις προληπτικής ιατρικής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
66512200
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι είναι εγγεγραμμένος για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/04/2020 00:00
13/04/2022 04:10
05/06/2020 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Διαχειριστής εκ μέρους τρίτου — Διαχείριση των αιτημάτων αποζημίωσης του νοσοκομειακού πληροφορικού συστήματος και...
Αντικείμενο είναι η επιλογή ενός παρόχου υπηρεσιών που θα ενεργεί ως διαχειριστής εκ μέρους τρίτου (TPA - Third Party Administrator) δηλαδή ένας οργανισμός που διαχειρίζεται το σχέδιο του νοσοκομειακού πληροφορικού συστήματος για την ΕΤΕπ, επεξεργάζεται αιτήματα αποζημιώσεων, καθορίζει την επιλεξιμότητα ιατρικών δαπανών, διευκολύνει την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη και γενικότερα βελτιώνει τη σχέση ποιότητας/τιμής στην περίθαλψη. Ο TPA θα παράσχει επίσης αναλογιστικές υπηρεσίες σχετικά με μελέτες λογιστικής του ΔΠΧΑ και αναλογιστικές μελέτες για τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του νοσοκομειακού πληροφορικού συστήματος.Ο TPA θα πρέπει να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς της ασφάλισης της υγείας: τον πάροχο ιατρικής βοήθειας (PMA - provider of medical assistance), τον ασφαλιστή για ιατρικές δαπάνες που συνδέονται με την εργασία (IWME - insurer of work-related medical expenses), τον πάροχο υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής (PPM - provider of the preventive medicine services), την εσωτερική ομάδα της ΕΤΕπ του Ταμείου Υγείας (CDM - Caisse de Maladie), τους εσωτερικούς και εξωτερικούς αναλογιστές της ΕΤΕπ, την ομάδα λογιστών της ΕΤΕπ και τον αποκλειστικό διαχειριστή σύμβασης της ΕΤΕπ εντός του τμήματος επιχειρήσεων ανθρώπινου δυναμικού.
Παρτίδα 2
Διαχείριση προληπτικής ιατρικής
Αντικείμενο είναι η επιλογή ενός παρόχου υπηρεσιών για διαχείριση και συγκέντρωση της παροχής πλήρων ιατρικών εξετάσεων για τους δικαιούχους της παρτίδας ΙΙ, ήτοι ένας οργανισμός που διαχειρίζεται τις αξιολογήσεις της προληπτικής ιατρικής για τον όμιλο της ΕΤΕπ. Ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει επίσης να παρέχει ένα δίκτυο ιδρυµάτων υγειονοµικής περίθαλψης όπου οι δικαιούχου θα μπορούν να υποβάλλονται σε εναρμονισμένες και υψηλής ποιότητας εξετάσεις προληπτικής ιατρικής.Ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με τον ιατρό εργασίας του ομίλου της ΕΤΕπ και τον αποκλειστικό διαχειριστή σύμβασης της ΕΤΕπ στο πλαίσιο των σχέσεων των εργαζομένων και του τμήματος ευημερίας.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 076-179000
Διορθωτικό
17/04/2020 00:00
2020/S 072-170133
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/04/2020 00:00