Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Νομική, κοινωνικοοικονομική και τεχνική βοήθεια στους τομείς της ενέργειας, της ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/12/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MOVE/2020/OP/0008
Νομική, κοινωνικοοικονομική και τεχνική βοήθεια στους τομείς της ενέργειας, της κινητικότητας και των μεταφορών
Σκοπός των πολλαπλών συμβάσεων-πλαισίων είναι να παράσχουν σε σύντομο χρονικό διάστημα στην Επιτροπή εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη υψηλής εξειδίκευσης για την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής όσον αφορά τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την εφαρμογή πολιτικών, πρωτοβουλιών και νομοθετικών προτάσεων. Τα καθήκοντα που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση-πλαίσιο ενδέχεται να συνίστανται σε νομική, κοινωνικοοικονομική (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής) και τεχνική βοήθεια στον τομέα των πολιτικών ενέργειας και μεταφορών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
6
Συμφωνία πλαίσιο
30000000.00 EUR
79140000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/12/2020 00:00
22/02/2021 16:00
23/02/2021 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Νομική ενέργεια
Νομική βοήθεια στον τομέα της ενέργειας.
Παρτίδα 2
Κοινωνικοοικονομική ενέργεια
Κοινωνική και οικονομική βοήθεια στον τομέα της ενέργειας.
Παρτίδα 3
Τεχνική ενέργεια
Τεχνική βοήθεια στον τομέα της ενέργειας.
Παρτίδα 4
Νομικές μεταφορές και κινητικότητα
Νομική βοήθεια στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας.
Παρτίδα 5
Κοινωνικοοικονομικές μεταφορές και κινητικότητα
Κοινωνική και οικονομική βοήθεια στους τομείς των μεταφορών και της κινητικότητας.
Παρτίδα 6
Τεχνικές μεταφορές και κινητικότητα
Τεχνική βοήθεια στους τομείς των μεταφορών και της κινητικότητας.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 015-029575
Διορθωτικό
22/01/2021 00:00
2021/S 010-015601
Διορθωτικό
15/01/2021 00:00
2020/S 254-639145
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/12/2020 00:00