Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The time limit for receipt of tenders has been extended to 25/05/2020 at 23:59 CET
Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών για πίνακα εργαλείων και εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιούνται...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Fund
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2020-OIM-ISM-004
Παροχή υπηρεσιών για πίνακα εργαλείων και εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιούνται από το ΕΤαΕ
Το 2017, το ΕΤαΕ αποφάσισε να εφαρμόσει μια πλατφόρμα για πίνακα εργαλείων βασισμένη στο Tableau προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε πίνακα εργαλείων και διαδραστική κατάρτιση αναφορών. Η εφαρμογή, η φιλοξενία, η υποστήριξη και η βελτίωση της πλατφόρμας ανατέθηκαν ως υπεργολαβία σε τρίτον και επιβλέφθηκαν από το OIM/ISM, σύμφωνα με την προηγούμενη πρόσκληση υποβολής προσφορών. Μετά την εφαρμογή του Tableau και την εστίαση στον διαδραστικό χάρτη, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον πάροχο υπηρεσιών που επιλέχθηκε για την εφαρμογή της πλατφόρμας για πίνακα εργαλείων (βλ. www.eif4smes.com) που δείχνει την κατανομή χρηματοδότησης των ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη, το Alteryx έχει γίνει εργαλείο-κλειδί στη δραστηριότητα του πίνακα εργαλείων εντός του ΕΤαΕ. Το Alteryx, ως εργαλείο ανάλυσης δεδομένων, συμπληρώνει τη χρήση του Tableau και η χρήση του συμβαδίζει με τη χρήση του πίνακα εργαλείων Tableau. Μέσω αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το ΕΤαΕ επιθυμεί να βρει έναν πάροχο υπηρεσιών που θα είναι σε θέση να παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στους όρους αναφοράς και για τις δύο παρτίδες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
72310000
Σημεία αναφοράς
28/04/2020 00:00
25/05/2020 23:59
27/05/2020 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Εφαρμογή, φιλοξενία, λειτουργία, βελτίωση, υποστήριξη και συντήρηση λύσης Alteryx που βασίζεται σε εξυπηρετητή ή ισοδύναμη
Πλατφόρμα Alteryx που βασίζεται σε εξυπηρετητή ή ισοδύναμη: το ΕΤαΕ θέλει να εφαρμόσει μια πλατφόρμα Alteryx που βασίζεται σε εξυπηρετητή ή ισοδύναμη. Η πλατφόρμα θα φιλοξενείται στο υπολογιστικό νέφος, θα διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα από τις εγκαταστάσεις του ΕΤαΕ και θα έχει πρόσβαση στον χώρο αποθήκευσης δεδομένων MS SQL, στην πλατφόρμα Tableau και σε μελλοντική πηγή δεδομένων σχετική για σκοπούς ανάλυσης.
Παρτίδα 2
Φιλοξενία, λειτουργία, βελτίωση, υποστήριξη και συντήρηση λύσης Tableau
Η πλατφόρμα Tableau χρησιμοποιείται ήδη και δεν προβλέπονται προς το παρόν αλλαγές, εκτός εάν απαιτούνται σε περίπτωση που χρειαστεί μετεγκατάσταση σε νέο περιβάλλον φιλοξενίας. Ως εκ τούτου, ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίσει τη φιλοξενία της λύσης στο υπολογιστικό νέφος. Επί του παρόντος, η πλατφόρμα Tableau φιλοξενείται στο AWS. Η πλατφόρμα Tableau έχει πρόσβαση στον χώρο αποθήκευσης δεδομένων MS SQL και θα επωφεληθεί επίσης από την εφαρμογή της πλατφόρμας Alteryx (Παρτίδα 1) ως πηγή δεδομένων για τη δημιουργία και τη βελτίωση των πινάκων εργαλείων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 099-236273
Διορθωτικό
22/05/2020 00:00
2020/S 085-200096
Διορθωτικό
30/04/2020 00:00
2020/S 083-194841
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/04/2020 00:00