Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έλεγχος των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει της βελτίωσης της προσβασ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/12/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/02/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
INLO.AO-2012-029-LUX-UCI-03.
Έλεγχος των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει της βελτίωσης της προσβασιμότητάς τους για άτομα με μειωμένη...
Α) Έλεγχος των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (έδρα των Βρυξελλών, του Λουξεμβούργου και του Στρασβούργου), με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα (PMR), και ειδικότερα για τα άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής, καθώς και με στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας των εν λόγω ατόμων στο εσωτερικό αυτών των κτιρίων.Β) Έλεγχος των κτιρίων των εξωτερικών γραφείων (γραφείων πληροφοριών και παραρτημάτων) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκονται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα (PMR), και ειδικότερα για τα άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής, καθώς και με στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας των εν λόγω ατόμων στο εσωτερικό αυτών των κτιρίων.Γ) Μελέτη σχετικά με την εγκατάσταση, στο Στρασβούργο, ενός κέντρου εργασίας για άτομα με αναπηρία όρασης (VIP's Center — Visually Impaired People's Center).Δ) Σύνταξη ενός γενικού εγχειριδίου (Vade-mecum) για κάθε έδρα, το οποίο θα αποτελεί ένα πρότυπο έγγραφο που θα χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν στο επίπεδο των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εκάστοτε έδρα.Ε) Σύνταξη ενός οδηγού σχετικά με την προσβασιμότητα στα κτίρια ανά έδρα, το οποίο απευθύνεται στους χρήστες των σημείων πρόσβασης στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εκάστοτε έδρα.ΣΤ) Σύνταξη, σε απλή γλώσσα, ενημερωτικών φυλλαδίων για τους επισκέπτες και κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, σχετικά με τις δράσεις που έχει υλοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέματα προσβασιμότητας.Ζ) Πρόταση μέσων επικοινωνίας σχετικά με τις δράσεις που έχει υλοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα της προσβασιμότητας υπέρ των ατόμων με αναπηρία, τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Η) Εκτέλεση μεμονωμένων αποστολών, οι οποίες δεν διευκρινίζονται στα σημεία Α) έως Ζ) ανωτέρω, αλλά σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης όπως ορίζεται στο άρθρο 3.8 των τεχνικών προδιαγραφών.Οι έλεγχοι των σημείων Α) και Β) ανωτέρω αφορούν τα κτίρια στα οποία στεγάζεται επί του παρόντος ή...
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
02/12/2014 00:00
02/02/2015 23:59
02/02/2015 23:59
06/02/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 018-028027
Διορθωτικό
27/01/2015 00:00
2014/S 232-408211
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/12/2014 00:00