Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Due to the current health crisis, the public opening session for this procedure will take place using WEBEX for authorized tenderer representatives. Further details will be provided to those tenderer representatives who wish to attend. Please send a request to attend to COMM-B3-FINANCE@ec.europa.eu at least 2 days in advance of the opening session.
Τίτλος:
Μικτή σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας και μέσα κοινωνικής δι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/2020/OP/0024
Μικτή σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (DCOMM1)
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι μια μικτή σύμβαση-πλαίσιο για τις υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο (οι) επιτυχής (εις) υποψήφιος(-οι) (ες) θα εκτελεί(ουν) σε στενό συντονισμό με την αναθέτουσα αρχή όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη δημιουργία, τη βελτίωση και τη διατήρηση της διαδικτυακής παρουσίας των αναθετουσών αρχών και άλλων ψηφιακών διαύλων επικοινωνίας. Η σύμβαση-πλαίσιο θα έχει δύο (2) παρτίδες: μια πρώτη παρτίδα για τις υπηρεσίες Intramuros (T&M) και την Proximity T&M, με τη μορφή πολλαπλής σύμβασης-πλαίσιο με διαδοχική σειρά, μια δεύτερη παρτίδα για τις υπηρεσίες Extramuros (QTM) και υπηρεσίες «Σταθερή τιμή», με τη μορφή μικτής πολλαπλής σύμβασης-πλαίσιο, και την επανέναρξη του διαγωνισμού άνω του ορίου των 100 000 EUR.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
150,000,000.00 EUR
72000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/07/2020 00:00
15/09/2020 16:00
17/09/2020 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Χρόνος και μέσα και υπηρεσίες χρόνου και μέσων εγγύτητας, που σχετίζονται με την ψηφιακή επικοινωνία και τα μέσα κοινωνικής...
Ο ανάδοχος, σε στενή συνεργασία με τη ΓΔ Επικοινωνίας και άλλες αιτούσες υπηρεσίες, θα εκτελέσει το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την κατάρτιση, τη δημιουργία, τη βελτίωση και συντήρηση της δικτυακής παρουσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων διαύλων ψηφιακής επικοινωνίας.Ο ανάδοχος εκτελεί εργασίες στους διάφορους δικτυακούς τόπους της Επιτροπής ή σε άλλες αναθέτουσες αρχές (καθώς και σε συγκεκριμένα τμήματα αυτών). Αυτές οι ιστοσελίδες και τα τμήματα μπορεί να διαφέρουν ως προς τη φύση και την πολυπλοκότητά τους. Επιπλέον, ορισμένα καθήκοντα μπορεί να αφορούν τη διαχείριση της Επιτροπής ή άλλων αναθετουσών αρχών.Ο ανάδοχος θα κληθεί, επίσης, να εργαστεί σε άλλα ψηφιακά κανάλια (π.χ. πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης) δημιουργώντας περιεχόμενο για αυτά, διατηρώντας τους διάφορους εταιρικούς λογαριασμούς, προετοιμάζοντας οπτικό υλικό για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή πραγματοποιώντας έργα που σχετίζονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ανάδοχος θα παρέχει υποστήριξη στη διαχείριση, τη βελτίωση, την ανάπτυξη και τη συντήρηση ορισμένων διαδικτυακών εργαλείων για τα οποία είναι υπεύθυνες οι αναθέτουσες αρχές.Ο ανάδοχος θα παρέχει, επίσης, συντακτική υποστήριξη για τη δημοσίευση περιεχομένου στο διαδίκτυο.Οι υπηρεσίες θα παραγγελθούν με βάση το χρόνο και τα μέσα, καθώς και το χρόνο και τα μέσα εγγύτητας.
Παρτίδα 2
Αναφερόμενος Χρόνος και Μέσα και Υπηρεσίες Σταθερής Τιμής που σχετίζονται με την ψηφιακή επικοινωνία και τα έργα που αφορούν τα...
Ο ανάδοχος, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες αναθέτουσες αρχές, θα εκτελέσει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τον εντοπισμό, τον καθορισμό, το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την παρακολούθηση έργων που σχετίζονται με την ψηφιακή επικοινωνία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει τη ΓΔ COMM, άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής και τις υπηρεσίες των αναθετουσών αρχών, προκειμένου να εντοπίσει, να σχεδιάσει, να διαχειριστεί, να εκτελέσει και να παρακολουθήσει τα έργα ψηφιακής επικοινωνίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των κύριων στόχων επικοινωνίας του ιδρύματος.Ο ανάδοχος θα κληθεί να εργαστεί σε διάφορα ψηφιακά κανάλια (π.χ. ιστοσελίδες και πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης).Οι υπηρεσίες θα παραγγελθούν σύμφωνα με τους αναφερόμενους χρόνους και τα μέσα και την σταθερή τιμή.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 177-424162
Διορθωτικό
11/09/2020 00:00
2020/S 132-322372
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/07/2020 00:00