Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
«Προμήθεια επίπλων».
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/11/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/03/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OIB.DR.2/PO/2014/055/622.
«Προμήθεια επίπλων».
Η παρούσα σύμβαση αφορά την προμήθεια επίπλων και την παροχή συναφών υπηρεσιών. Υποδιαιρείται σε 5 παρτίδες:— παρτίδα 1: «Προμήθεια επίπλων γραφείου για εκτελεστικό και στελεχιακό προσωπικό, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης»,— παρτίδα 2: «Προμήθεια επίπλων γραφείου για ανώτερο προσωπικό στελέχωσης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης»,— παρτίδα 3: «Προμήθεια καθισμάτων εργασίας τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης»,— παρτίδα 4: «Προμήθεια επίπλων για αίθουσες συνεδριάσεων, κατάρτισης και συνεδρίων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης»,— παρτίδα 5: «Προμήθεια φωτιστικών τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης».Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η εκτέλεση πλήρους ολοκληρωμένης υπηρεσίας που θα περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες εργασίες ή μέρος αυτών:— προμήθεια με ή χωρίς συναρμολόγηση επίπλων (παρτίδες 1 έως 4),— παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, αφαίρεσης συσκευασίας, συναρμολόγησης, ανάκτησης συσκευασιών και κατάρτισης (παρτίδες 1 έως 5),— συλλογή των υπαρχόντων χρησιμοποιημένων επίπλων με σκοπό την υλική αξιοποίησή τους (ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση, αναγέννηση και ανακύκλωση των υλικών που εξάγονται από τα απόβλητα) (παρτίδες 1 έως 4),— μετατροπή υπαρχόντων επίπλων για ανώτερες θέσεις στελέχωσης (παρτίδα 2),— δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδας τύπου «on line καταλόγου» (παρτίδες 1 έως 5).— προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων (αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής σύμβασης, η οποία ωστόσο θα ανατεθεί στον ίδιο ανάδοχο) (παρτίδες 1 έως 4).
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
15/11/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
02/03/2015 17:30
09/03/2015 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Προμήθεια επίπλων γραφείου για εκτελεστικό και στελεχιακό προσωπικό, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της...
Στόχος είναι η σύναψη 2 συμβάσεων-πλαισίων με αντικείμενο:— κυρίως την προμήθεια επίπλων γραφείου για εκτελεστικό προσωπικό και στελεχιακό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των συναφών υπηρεσιών,— συμπληρωματικά, προμήθεια ανταλλακτικών.
Παρτίδα 2
Προμήθεια επίπλων γραφείου για ανώτερο προσωπικό στελέχωσης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου...
Στόχος είναι η σύναψη 2 συμβάσεων-πλαισίων με αντικείμενο:— κυρίως την προμήθεια επίπλων γραφείου για ανώτερο στελεχιακό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των συναφών υπηρεσιών,— συμπληρωματικά, προμήθεια ανταλλακτικών.
Παρτίδα 3
Προμήθεια καθισμάτων εργασίας τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης
Στόχος είναι η σύναψη 2 συμβάσεων-πλαισίων με αντικείμενο:— κυρίως, την προμήθεια καθισμάτων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συναφών υπηρεσιών,— συμπληρωματικά, προμήθεια ανταλλακτικών.
Παρτίδα 4
Προμήθεια επίπλων για αίθουσες συνεδριάσεων, κατάρτισης και συνεδρίων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της...
Στόχος είναι η σύναψη 2 συμβάσεων-πλαισίων με αντικείμενο:— κυρίως την προμήθεια επίπλων για αίθουσες συνεδριάσεων, κατάρτισης και συνεδρίων, συμπεριλαμβανομένων των συναφών υπηρεσιών,— συμπληρωματικά, προμήθεια ανταλλακτικών.
Παρτίδα 5
Προμήθεια φωτιστικών τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης
Στόχος είναι η σύναψη 1 σύμβασης-πλαισίου με αντικείμενο την προμήθεια φωτιστικών, συμπεριλαμβανομένων των συναφών υπηρεσιών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 029-048107
Διορθωτικό
11/02/2015 00:00
2015/S 011-013774
Διορθωτικό
16/01/2015 00:00
2014/S 221-389910
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/11/2014 00:00