Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δραστηριότητες επικοινωνιακής στήριξης
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2020/DIR/12205
Δραστηριότητες επικοινωνιακής στήριξης
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων επιθυμεί να συνάψει συμβάσεις-πλαίσιο για την παροχή στήριξης στις επικοινωνιακές δραστηριότητές του, εστιάζοντας σε δυο τομείς:α) δημόσιες υποθέσεις της ΕΕ και υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων,β) παρακολούθηση και ανάλυση μέσων ενημέρωσης. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχουν στήριξη στην εσωτερική ικανότητα επικοινωνίας στο γραφείο του Διευθυντή και μέσα από αυτές σε ολόκληρο το κέντρο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
1,150,000.00 EUR
79342000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/05/2020 00:00
06/07/2020 16:00
08/07/2020 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Δημόσιες υποθέσεις της ΕΕ και εργασίες δημοσίων σχέσεων
Οι εργασίες στο πλαίσιο αυτής της παρτίδας θα παρέχουν στήριξη στο ECDC στον τομέα της ανάπτυξης εταιρικής ταυτότητας, στα αποτελέσματα και τις δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων, καθώς και προετοιμασία για τα επικοινωνιακά εργαλεία και υλικά για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και παράγοντες επιρροής. Θα εστιάσει τους εξής τέσσερις τομείς: κατανόηση της φήμης του ECDC και μέτρηση του αντικτύπου των επικοινωνιών του, χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων φορέων και στήριξη στη συμμετοχή, παροχή στήριξης σε εθνικές εκστρατείες επικοινωνίας, προώθηση του ECDC και των αποτελεσμάτων του.
Παρτίδα 2
Παρακολούθηση και ανάλυση μέσων ενημέρωσης
Το ECDC χρειάζεται υπηρεσίες καθημερινής παρακολούθησης μέσων ενημέρωσης και, βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της άσκησης παρακολούθησης κατά το ημερολογιακό έτος, μια ετήσια συνοπτική έκθεση η οποία θα παρέχει τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές αναλύσεις των εξωτερικών επικοινωνιακών δραστηριοτήτων του ECDC. Η παρεχόμενη υπηρεσία θα περιλαμβάνει παροχή βοήθειας στο προσωπικό του ECDC σε μια επιγραμμική βάση δεδομένων των αποκομμάτων από τα μέσα ενημέρωσης που έχουν συλλεχθεί και εργαλεία για ανάλυση. Στόχος αυτής της παρακολούθησης είναι η μέτρηση της προβολής και της φήμης του ECDC.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 104-249589
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/05/2020 00:00