Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών διαδοχικής σειράς για υπηρεσίες λογιστικού ελ...
Αναθέτουσα αρχή:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/06/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EACEA/2019/04
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών διαδοχικής σειράς για υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου των προγραμμάτων ή δράσεων που...
Η αναθέτουσα αρχή πραγματοποιεί τακτικά δημοσιονομικούς ελέγχους των πόρων που δαπανήθηκαν στο πλαίσιο των υπό διαχείριση προγραμμάτων της ΕΕ. Η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να διεξαγάγει περίπου 210 λογιστικούς ελέγχους ανά έτος κατά μέσο όρο (οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί), είτε υπό τη μορφή ομαδικών είτε μεμονωμένων αναθέσεων. Ο ανάδοχος θα κληθεί να διεξάγει δημοσιονομικούς ελέγχους και/ή λοιπές δεσμεύσεις αξιοπιστίας, και/ή άλλες συναφείς υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις των αποδεκτών των χρηματοδοτικών συνεισφορών των ενωσιακών προγραμμάτων και δράσεων που χρηματοδοτούνται από την αναθέτουσα αρχή.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
15000000.00 EUR
15000000.00 EUR
79212000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79212100
79212000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/06/2020 00:00
29/07/2020 16:00
31/07/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 119-288034
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/06/2020 00:00