Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες συντονισμού πληροφοριών στις χώρες του σχεδίου περιφερειακής καινοτομί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
02/2020/OP/EITPROC
Υπηρεσίες συντονισμού πληροφοριών στις χώρες του σχεδίου περιφερειακής καινοτομίας (EIT-RIS) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου...
Οι υπηρεσίες συνίστανται σε συντονισμό πληροφοριών στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία μεταξύ των κόμβων του EIT και άλλων γραφείων κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), και λειτουργούν ως σημείο πληροφόρησης σε τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς όσον αφορά τις δραστηριότητες της κοινότητας του EIT. Ως εκ τούτου, ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίσει προσωπικό που θα βρίσκεται επί τόπου σε κάθε χώρα-στόχο σε θέση «Συντονιστή πληροφοριών».Ο συντονιστής πληροφοριών θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του στην τοπική και την αγγλική γλώσσα. Ο συντονιστής πληροφοριών θα χρησιμεύσει ως σημείο πληροφόρησης ειδικά για κάθε χώρα όσον αφορά τη συλλογή και τη σύνθεση βασικών πληροφοριών σχετικά με δραστηριότητες και τις ευκαιρίες ΚΓΚ στην αντίστοιχη χώρα. Θα πρέπει να διευκολύνει και να υποστηρίζει τον εξορθολογισμό των πληροφοριών σχετικά με τις διάφορες ΚΓΚ και τις δραστηριότητές τους που υφίστανται στις χώρες-στόχους προς τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς του τριγώνου της γνώσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
http://eit.europa.eu/collaborate/procurement
98111000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/07/2020 00:00
15/09/2020 16:00
17/09/2020 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παρτίδα 1: Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία και Μάλτα
Σε στενή συνεργασία με οντότητες και εκπροσώπους των ΚΓΚ, ο πάροχος υπηρεσιών θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία των κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας και εργαλείων για τη διευκόλυνση της διαθεσιμότητας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των οντοτήτων και των αντιπροσώπων των ΚΓΚ στην αντίστοιχη χώρα. Ο πάροχος υπηρεσιών θα εξομαλύνει επίσης τους γενικούς χάρτες ενδιαφερομένων φορέων των οντοτήτων και των εκπροσώπων των ΚΓΚ και θα διασφαλίσει τη συνεχή ενημέρωση μιας ενοποιημένης έκδοσης του χάρτη των ενδιαφερομένων φορέων, προκειμένου να διευκολυνθεί η απλοποιημένη διάδοση πληροφοριών στο κατάλληλο κοινό-στόχο από τις οντότητες και τους εκπροσώπους των ΚΓΚ. Επιπλέον, ο συντονιστής πληροφοριών πρέπει να προσδιορίσει με ενεργό τρόπο τις πιθανές συνέργειες και ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των κόμβων του ΕΙΤ, των γραφείων των ΚΓΚ και άλλων τοπικών ενδιαφερομένων φορέων και προγραμμάτων (π.χ. τοπικοί παράγοντες επιτάχυνσης δραστηριοτήτων, τοπικά πανεπιστήμια κ.λπ.).
Παρτίδα 2
Παρτίδα 2: Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία
Σε στενή συνεργασία με οντότητες και εκπροσώπους των ΚΓΚ, ο πάροχος υπηρεσιών θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία των κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας και εργαλείων για τη διευκόλυνση της διαθεσιμότητας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των οντοτήτων και των αντιπροσώπων των ΚΓΚ στην αντίστοιχη χώρα. Ο πάροχος υπηρεσιών θα εξομαλύνει επίσης τους γενικούς χάρτες ενδιαφερομένων φορέων των οντοτήτων και των εκπροσώπων των ΚΓΚ και θα διασφαλίσει τη συνεχή ενημέρωση μιας ενοποιημένης έκδοσης του χάρτη των ενδιαφερομένων φορέων, προκειμένου να διευκολυνθεί η απλοποιημένη διάδοση πληροφοριών στο κατάλληλο κοινό-στόχο από τις οντότητες και τους εκπροσώπους των ΚΓΚ. Επιπλέον, ο συντονιστής πληροφοριών πρέπει να προσδιορίσει με ενεργό τρόπο τις πιθανές συνέργειες και ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των κόμβων του ΕΙΤ, των γραφείων των ΚΓΚ και άλλων τοπικών ενδιαφερομένων φορέων και προγραμμάτων (π.χ. τοπικοί παράγοντες επιτάχυνσης δραστηριοτήτων, τοπικά πανεπιστήμια κ.λπ.).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 162-391381
Διορθωτικό
21/08/2020 00:00
2020/S 150-366651
Διορθωτικό
05/08/2020 00:00
2020/S 127-309382
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/07/2020 00:00