Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ασφάλιση εργοληπτών - κατασκευαστών κατά παντός κινδύνου και ασφάλιση δεκαετούς ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1603
Ασφάλιση εργοληπτών - κατασκευαστών κατά παντός κινδύνου και ασφάλιση δεκαετούς εγγύησης για το νέο κτίριο της ΕΤΕπ στο...
Αυτή η πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει ως στόχο την ανάθεση δύο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την ασφάλιση εργοληπτών - κατασκευαστών κατά παντός κινδύνου (CAR - Construction All Risk) και για την ασφάλιση δεκαετούς εγγύησης για την κατασκευή ενός νέου κτιρίου γραφείων της ΕΤΕπ στον χώρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
2
Δημόσια σύμβαση
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
66510000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/07/2020 00:00
11/09/2020 15:00
14/09/2020 15:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Ασφάλιση εργοληπτών - κατασκευαστών κατά παντός κινδύνου Παρτίδα 1: Ασφάλιση εργοληπτών - κατασκευαστών κατά παντός κινδύνου (64 μήνες, συμπεριλαμβανομένων των 40 μηνών κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών + 24 μήνες ως περίοδος συντήρησης μετά την παραλαβή από την ΕΤΕπ) - καλύπτει την ΕΤΕπ και όλους τους συμμετέχοντες στα έργα, συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων, υπεργολάβων, αρχιτεκτόνων και μηχανικών. Καλύπτει τις φυσικές απώλειες ή τη ζημιά στα έργα.
Παρτίδα 2 Ασφάλιση δεκαετούς εγγύησης Παρτίδα 2: Ασφάλιση δεκαετούς εγγύησης (DEC - Decennial) (διάρκεια 120 μηνών) - καλύπτει τις φυσικές απώλειες ή τη ζημία στα έργα με δεκαετή επαγγελματική αστική ευθύνη κατά τη διάρκεια των δέκα ετών μετά την παράδοση του κτιρίου από τον ανάδοχο στον ιδιοκτήτη του κτιρίου.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 137-335926 Προκήρυξη διαγωνισμού 17/07/2020 00:00