Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αύξηση της απορρόφησης κονδυλίων της ΕΕ για το δίκτυο Natura 2000.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/05/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/06/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.3/SER/2012/0020
Αύξηση της απορρόφησης κονδυλίων της ΕΕ για το δίκτυο Natura 2000.
Στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι να συνδράμει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους για τη διασφάλιση της καλής κατανόησης από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς των ευκαιριών χρηματοδότησης του δικτύου Natura 2000 που παρέχονται στο πλαίσιο του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, την προώθηση των επενδύσεων στο δίκτυο Natura 2000 ως στοιχείου μεγέθυνσης και αειφόρου ανάπτυξης, και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με χρηματοδοτικές ευκαιρίες, με στόχο τη διασφάλιση της καλύτερης απορρόφησης κονδυλίων για το δίκτυο Natura 2000 κατά την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης. Οι παραπάνω στόχοι επιδιώκεται να επιτευχθούν μέσω των εκτέλεσης των ακόλουθων καθηκόντων:καθήκον 1: ενημέρωση του εγχειριδίου «Χρηματοδότηση του Natura 2000– Εγχειρίδιο χρήσης»,καθήκον 2: ανάπτυξη εργαλείων για την αξιολόγηση της συνεκτικότητας μεταξύ των πλαισίων δράσης προτεραιότητας και των επιχειρησιακών προγραμμάτων,καθήκον 3: διοργάνωση σεμιναρίων στα κράτη μέλη για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης επενδύσεων στο Natura 2000 στο συγκεκριμένο εθνικό πλαίσιο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
03/05/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
18/06/2012 16:00
02/07/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 85-139177
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/05/2012 00:00