Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή βοήθειας έρευνας και καινοτομίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Frontex/OP/451/2020/ZB
Παροχή βοήθειας έρευνας και καινοτομίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών
Η σύμβαση αποσκοπεί στην απόκτηση βοήθειας έρευνας και καινοτομίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 3 παρτίδες:Παρτίδα 1: εμπειρογνωμοσύνη έρευνας και καινοτομίας και τεχνικές υπηρεσίες υποστήριξης.Παρτίδα 2: μελέτες έρευνας και καινοτομίας, αναλύσεις και αξιολογήσεις.Παρτίδα 3: υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας σε επιτόπιες δραστηριότητες. Η σύμβαση-πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί σε διαδοχική σειρά, με έως και 3 εργολάβους σε κάθε παρτίδα. Οι υπηρεσίες που παρέχονται βάσει αυτής της σύμβασης-πλαισίου, έχουν στόχο την υποστήριξη ή την βελτίωση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα καθήκοντα και την αποστολή του Frontex στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Αυτή η σύμβαση θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον Frontex να αναθέτει υποστήριξη υψηλής ποιότητας και τεχνικές συμβουλές, με ανοιχτό και διαφανή τρόπο, σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας της Frontex, μέσω υπηρεσιών που παρέχονται με αποδεδειγμένη υψηλής ποιότητας εμπειρογνωμοσύνη σε συχνά σύντομες προθεσμίες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
4500000.00 EUR
73000000
Όροι συμμετοχής
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 01_ Προδιαγραφές προσφοράς.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/07/2020 00:00
14/09/2020 11:00
15/09/2020 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Εμπειρογνωμοσύνη έρευνας και καινοτομίας και υπηρεσίες υποστήριξης με τεχνικές συμβουλές
Εμπειρογνωμοσύνη έρευνας και καινοτομίας και υπηρεσίες υποστήριξης με τεχνικές συμβουλές , που συνίστανται σε συμβεβλημένες υπηρεσίες για την παροχή στον Frontex επαγγελματικής βοήθειας υψηλής ποιότητας και συμβουλών για την αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση και διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του, σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς που σχετίζονται με την θεματολογία της έρευνας και της καινοτομίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι προσανατολισμένες στο περιεχόμενο, χωρίς να περιλαμβάνονται καθήκοντα υλικοτεχνικής υποστήριξης. Αυτές οι υπηρεσίες θα παρέχουν μεταξύ άλλων εμπειρογνωμοσύνη και τεχνικές συμβουλές για υποστήριξη:α) διασκέψεις, σεμινάρια, συναντήσεις και εργαστήρια,β) ομάδες εργασίας και δίκτυα ενδιαφερομένων.
Παρτίδα 2
Μελέτες έρευνας και καινοτομίας, αναλύσεις και αξιολογήσεις
Μελέτες, αναλύσεις και αξιολογήσεις έρευνας και καινοτομίας, που συνίστανται σε συμβεβλημένες υπηρεσίες για την παροχή στην Frontex προσαρμοσμένων και συστηματικών μελετών υψηλής ποιότητας, αναλύσεων, αξιολογήσεων και μεθοδολογιών για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της, σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς που σχετίζονται με τη θεματολογία έρευνας και καινοτομίας. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν:α) ερευνητικές μελέτες,β) τεχνικές μελέτες,γ) μελέτες ανάλυσης τεχνολογικού χάσματος,δ) αναθεώρηση των έργων έρευνας και καινοτομίας.
Παρτίδα 3
Υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας σε επιτόπιες δραστηριότητες.
Υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας σε επιτόπιες δραστηριότητες, που συνίστανται σε συμβεβλημένες υπηρεσίες για την παροχή στον Frontex επαγγελματικής τεχνικής βοήθειας υψηλής ποιότητας για τη διεξαγωγή των έργων του με στόχο την επιλογή, τη δοκιμή, την επικύρωση και την καθιέρωση νέων τεχνολογικών λύσεων σε επιχειρησιακά (ή σχεδόν επιχειρησιακά) περιβάλλοντα, σε τεχνολογικούς τομείς που αφορούν τους θεματικούς τομείς έρευνας και καινοτομίας. Επιτόπιες τεχνικές δραστηριότητες, που παρέχουν πρακτική εξειδίκευση θα αντιπροσωπεύουν μια σημαντική συνιστώσα αυτών των υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν:α) υποστήριξη σε πιλοτικά έργα,β) υποστήριξη σε έργα επίδειξης τεχνολογίας,γ) υποστήριξη έργων τεχνικής βοήθειας,δ) ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών αξιολόγησης απόδοσης για την επιχειρησιακή απόδοση των τεχνολογικών συστημάτων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 158-384779
Διορθωτικό
17/08/2020 00:00
2020/S 147-360671
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/07/2020 00:00