Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Βοήθεια για στατιστικές και επιδημιολογικές αναλύσεις και διαχείριση σχετικών δε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/09/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/11/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/AMU/2020/02
Βοήθεια για στατιστικές και επιδημιολογικές αναλύσεις και διαχείριση σχετικών δεδομένων, με μεθοδολογία συμβατικής και...
Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) είναι ο οργανισμός της ΕΕ που ηγείται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών. Οι ακόλουθοι οργανισμοί της ΕΕ συμμετέχουν στην παρούσα πρόσκληση: • Υπηρεσία του BEREC,• Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME),• Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EAT),• Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA),• Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA),• Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA),• Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO),• Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Eυρωπόλ).Στόχος αυτής της διαδικασίας προμηθειών είναι η σύναψη σύμβασης-πλαίσιο σε διαδοχική σειρά για τέσσερα έτη για παροχή βοήθειας ως προς στατιστικές και επιδημιολογικές αναλύσεις και διαχείριση σχετικών δεδομένων, και στατιστική ανάλυση και άλλα συναφή καθήκοντα με χρήση μεθοδολογίας τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και εκπαίδευση και ad-hoc διαβουλεύσεις κατόπιν αιτήματος.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
6000000.00 EUR
6000000.00 EUR
79330000
ITH52
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/09/2020 00:00
25/11/2020 14:30
26/11/2020 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 204-495018
Διορθωτικό
20/10/2020 00:00
2020/S 171-412646
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/09/2020 00:00