Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δεύτερο πιλοτικό σχέδιο τεχνολογίας αερόστατου επιτήρησης θαλασσίων περιοχών
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/09/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Frontex/OP/612/2020/JL
Δεύτερο πιλοτικό σχέδιο τεχνολογίας αερόστατου επιτήρησης θαλασσίων περιοχών
Ο γενικός στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι η μίσθωση δύο αεροστάτων επιτήρησης για τη διεξαγωγή ενός δεύτερου πιλοτικού σχεδίου, το οποίο υποστηρίζεται από ένα κράτος μέλος υποδοχής: την Ελλάδα, με στόχο την αξιολόγηση της ικανότητας και της οικονομικής απόδοσης του αερόστατου που εκτελεί θαλάσσια επιτήρηση σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη, λειτουργία και αξιολόγηση για διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών και 6 μηνών το μέγιστο, δύο αεροστάτων επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξοπλισμού και εμπειρογνωμόνων για τη διεξαγωγή της δοκιμής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
3,010,000.00 EUR
3,010,000.00 EUR
79714000
EL
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε σχετικό εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο. Ως απόδειξη του ανωτέρω πρέπει να υποβληθεί πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, όπως προβλέπεται από τη χώρα, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν απαιτείται ή δεν επιτρέπεται να εγγραφεί σε παρόμοιο μητρώο λόγω του καταστατικού ή του νομικού καθεστώτος του, θα πρέπει να δοθεί σχετική εξήγηση.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/09/2020 00:00
20/10/2020 23:59
22/10/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 189-455178
Διορθωτικό
29/09/2020 00:00
2020/S 177-424145
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/09/2020 00:00