Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τις μισθολογικές διατάξεις που εφαρμόζονται σε πιστωτικά ιδρύμ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/03/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/04/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
JUST/2015/MARK/PR/CIVI/0001.
Μελέτη σχετικά με τις μισθολογικές διατάξεις που εφαρμόζονται σε πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων.
Η Επιτροπή καλείται να επανεξετάσει και να υποβάλει εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή και τις επιπτώσεις των διατάξεων περί αποδοχών στην οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26.6.2013 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26.6.2013 έως τις 30.6.2016.Σκοπός της σύμβασης είναι η εκτέλεση μιας διεξοδικής ανάλυσης διαφόρων σχετικών στοιχείων από τον ανάδοχο σχετικά με τις διατάξεις περί αποδοχών και η αναφορά των πορισμάτων στην Επιτροπή.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
10/03/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
20/04/2015 23:59
27/04/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 048-082624 Προκήρυξη διαγωνισμού 10/03/2015 00:00