Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων του EUIPO στο Αλικάντε
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/01/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/03/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/012/20
Εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων του EUIPO στο Αλικάντε
Σκοπός του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάθεση μιας απευθείας σύμβασης για την υλοποίηση των εργασιών επέκτασης στις εγκαταστάσεις του EUIPO, που θα υλοποιηθεί βάσει του έργου που περιλαμβάνεται στις τεχνικές προδιαγραφές.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
2544000.00 EUR
2544000.00 EUR
45200000
ES521
Όροι συμμετοχής
— εγγραφή σε σχετικό εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους,— Ειδική άδεια που επιτρέπει στον οικονομικό φορέα να εκτελεί συμβάσεις αυτού του είδους στη χώρα εγκατάστασής του. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση θα πρέπει να προσκομίσει, πριν από την υπογραφή της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή, αποδεικτικό εγγραφής στο μητρώο διαβαθμισμένων αναδόχων και εταιρειών (Registro de Contratista y Empresas clasificadas –REA).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/01/2021 00:00
01/03/2021 13:00
03/03/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 017-037844
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/01/2021 00:00