Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προηγμένες υπηρεσίες Cisco
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/09/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/11/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Frontex/OP/440/2020/KM
Προηγμένες υπηρεσίες Cisco
Παροχή προηγμένων υπηρεσιών Cisco όπως περιγράφεται στο Παράρτημα II — Όροι αναφοράς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
72000000
PL91
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει ότι εξουσιοδοτείται να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του. Ως απόδειξη θα πρέπει να παρασχεθεί ένα αντίγραφο επίσημου εγγράφου (μητρώου εταιρείας, επίσημης εφημερίδας, κ.λπ.) το οποίο θα βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος έχει ήδη ιδρυθεί ως αναγνωρισμένη νομική οντότητα και είναι εγγεγραμμένος σε σχετικό επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/09/2020 00:00
03/11/2020 14:00
04/11/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 209-509251
Διορθωτικό
27/10/2020 00:00
2020/S 188-453018
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/09/2020 00:00