Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

See updated version of Tender specifications Part 1 point 2.2 Rules on Access to procurement
Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας των MedCOI και συγκριτικής νομικής έρευνα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/12/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/02/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2020/816
Παροχή υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας των MedCOI και συγκριτικής νομικής έρευνας
Παρτίδα 1: Εξωτερικοί έλεγχοι / επαλήθευση ποιότητας των MedCOI,Παρτίδα 2: Έρευνες ικανοποίησης των MedCOI και συνολική επισκόπηση της ποιότητας των υπηρεσιών MEDCOI,Παρτίδα 3: Έρευνα πολιτικής / κρατικές πρακτικές σχετικά με τις MedCOI και ανάλυση νομολογίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
3
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
425,000.00 EUR
73000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/12/2020 00:00
04/02/2021 16:00
05/02/2021 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παρτίδα 1: Εξωτερικοί έλεγχοι / επαλήθευση ποιότητας των MedCOI
Η παρτίδα 1 αφορά την έρευνα επαλήθευσης σε χώρες προέλευσης και τις εκθέσεις επαλήθευσης δύο ειδών υποκείμενων εκθέσεων που συντάσσει ο τομέας MedCOI της EASO:• μεμονωμένες αιτήσεις/απαντήσεις ιατρικής διαθεσιμότητας: σύντομες αυστηρά ιατρικές εκθέσεις (στις περισσότερες περιπτώσεις από 1 έως 5 σελίδες) σχετικά με τις επιλογές ιατρικής περίθαλψης και φαρμακευτικής αγωγής σε μια συγκεκριμένη χώρα για συγκεκριμένη μεμονωμένη περίπτωση,• μεμονωμένες αιτήσεις/απαντήσεις προσβασιμότητας: σύντομες εκθέσεις (στις περισσότερες περιπτώσεις 1 έως 5 σελίδες) σχετικά κυρίως με την οικονομική πρόσβαση σε συγκεκριμένες θεραπείες και επιλογές φαρμακευτικής αγωγής σε μια συγκεκριμένη χώρα, π.χ. τιμές φαρμακευτικής αγωγής, θεραπείες και επιλογές κάλυψης για ένα συγκεκριμένο άτομο.
Παρτίδα 2
Η παρτίδα 2 αφορά έρευνες και συνεντεύξεις ικανοποίησης (και σχετικές εκθέσεις με αποτελέσματα) με χρήστες και προσωπικό MedCOI και...
Η παρτίδα 2 αφορά έρευνες και συνεντεύξεις ικανοποίησης (και σχετικές εκθέσεις με αποτελέσματα) με χρήστες και προσωπικό MedCOI και αναθεώρηση των υφιστάμενων εσωτερικών και εξωτερικών μέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα.
Παρτίδα 3
Παρτίδα 3: Έρευνα πολιτικής / κρατικές πρακτικές σχετικά με τις MedCOI και ανάλυση νομολογίας
Η παρτίδα 3 αφορά την έρευνα και τις εκθέσεις σχετικά με τις κρατικές πρακτικές και τη νομολογία/νομοθεσία σχετικά με τις MedCOI.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 250-622833
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/12/2020 00:00