Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με ένα σχέδιο μάρκετινγκ για την προώθηση της χρήσης του ηλεκτρον...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2015/0046.
Μελέτη σχετικά με ένα σχέδιο μάρκετινγκ για την προώθηση της χρήσης του ηλεκτρονικού δελτίου ταυτότητας (eID) και των υπηρεσιών...
Ο στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση των οικονομικών δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και των υπηρεσιών εμπίστευσης (eID και eTS) σε μια πλήρως ολοκληρωμένη ψηφιακή ενιαία αγορά σε επίπεδο ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) καθώς και η εξέταση της διεθνούς διάστασης που περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες εμπίστευσης.Για τον σκοπό αυτό η μελέτη θα διενεργεί, στο βαθμό του δυνατού με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, ανάλυση αγοράς και έπειτα θα καταρτίσει σχέδιο μάρκετινγκ με στόχο την προώθηση της χρήσης του ηλεκτρονικού δελτίου ταυτότητας (eID) και των υπηρεσιών εμπίστευσης στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Η μελέτη θα ερευνά τουλάχιστον θέματα τμηματοποίησης της αγοράς, προτάσεων αξίας, διαύλων, συσκευασίας, παράδοσης χρησιμοποιώντας τη συνήθη προσέγγιση και μεθοδολογία των μελετών μάρκετινγκ. Περιλαμβάνει σχέδιο μάρκετινγκ για δημόσιες διοικήσεις στην ΕΕ για την προώθηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με χρήση των eID και eTS.Ωστόσο, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικυρώσει τα ευρήματά του με 1 ή περισσότερους εταίρους του διαύλου. Θα πρέπει να έχει την ικανότητα να δεσμεύει βασικούς εμπλεκόμενους φορείς (πέραν της αποστολής ερωτηματολογίου σε αυτούς) επειδή οι εμπλεκόμενοι φορείς που πρέπει να ενεργοποιηθούν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν με τη δική τους εμπειρία σχετικά με την τμηματοποίηση της αγοράς, τις προτάσεις αξίας κ.λπ. Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνδέεται με το γραφείο διαχείρισης εμπλεκόμενων φορέων του μηχανισμού CEF της ΓΔ Πληροφορικής όσον αφορά πιθανούς εμπλεκόμενους φορείς για δομικά στοιχεία υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών CEF καθώς και την κοινοπραξία του σχεδίου e-SENS.Τέλος, η μελέτη θα πρέπει έπειτα να παράσχει ένα σύνολο παραδειγμάτων/υποδειγμάτων για έναρξη χρήσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
14/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
04/09/2015 16:00
21/09/2015 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 133-244629
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/07/2015 00:00