Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη χαρτογράφησης (φάση II): χαρτογράφηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ευρώ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2014/0016.
Μελέτη χαρτογράφησης (φάση II): χαρτογράφηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ευρώπη - SMART 2014/0016.
Η Επιτροπή επιδιώκει την ανάπτυξη ενός εργαλείου ΤΠ για τη χαρτογράφηση ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ευρώπη.Τούτο θα λάβει τη μορφή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας παρακολούθησης η οποία θα συγκεντρώσει και θα αξιολογήσει συγκριτικά τις χαρτογραφικές μετρήσεις με άξονα 2 ζητήματα:— ποιότητα των υπηρεσιών (QoS): δεδομένα ταχυτήτων που διατίθενται στη αγορά, τα οποία συγκεντρώνονται από τις υφιστάμενες εθνικές πρωτοβουλίες χαρτογράφησης των διοικήσεων κρατών μελών ή από λοιπές σχετικές πηγές δεδομένων,— ποιότητα της εμπειρίας (QoE): δεδομένα που βασίζονται στις πραγματικές εμπειρίες χρηστών περιλαμβανομένων εφαρμογών πληθοπορισμού.Το παρόν σχέδιο θα επιτρέψει τη χαρτογράφηση της ευρυζωνικότητας σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, χρησιμοποιώντας εφαρμογές προηγμένης τεχνολογίας βάσει GIS (σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών).Η εργασία θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της προηγούμενης μελέτης μέσω της οποίας εξετάστηκαν οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες χαρτογράφησης στην Ευρώπη και προτάθηκε μια μεθοδολογία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
04/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
01/09/2015 16:00
16/09/2015 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 127-231325
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/07/2015 00:00