Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ENER/D2/2020-377 Μελέτη σχετικά με τα συστήματα ταξινόμησης ραδιενεργών αποβλήτω...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/12/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/02/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/LUX/2020/OP/0027
ENER/D2/2020-377 Μελέτη σχετικά με τα συστήματα ταξινόμησης ραδιενεργών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τον κατάλογο των ραδιενεργών αποβλήτων και των αναλωμένων καυσίμων που υπάρχουν στο έδαφος της Κοινότητας και τις μελλοντικές προοπτικές βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα ταξινόμησης ραδιενεργών αποβλήτων.Ο γενικός στόχος αυτής της μελέτης είναι η ανάλυση της παρούσας συνάφειας του συστήματος ταξινόμησης ραδιενεργών αποβλήτων, όπως ορίζεται στη σύσταση της 15ης Σεπτεμβρίου 1999 για ένα σύστημα ταξινόμησης στερεών ραδιενεργών αποβλήτων - [SEC(1999) 1302 τελικό], 1999/669/ΕΚ, Ευρατόμ.Στόχος είναι να επινοηθούν ενέργειες για να εξοπλιστούν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή με ένα εργαλείο, π.χ. ένα συνιστώμενο σχέδιο ταξινόμησης, για την καθιέρωση μιας εγγυημένης απογραφής ραδιενεργών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μεγιστοποιηθεί η διαφάνεια των διαδικασιών διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων για τους ευρωπαϊκούς φορείς λήψης αποφάσεων και τους πολίτες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
85140000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
85140000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/12/2020 00:00
02/02/2021 16:00
03/02/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 246-609151
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/12/2020 00:00