Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

.
Τίτλος:
Ανάπτυξη χαρτών πορείας για δράση σχετικά με: τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εται...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/12/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/02/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/ED/2020/1
Ανάπτυξη χαρτών πορείας για δράση σχετικά με: τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την επόμενη γενιά, την...
Ο γενικός σκοπός των συμβάσεων που θα προκύψουν από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι η παράδοση χαρτών πορείας για δράση οι οποίοι παρέχουν συστάσεις για μελλοντικές πολυετείς, πολυμερείς μελέτες ή σχέδια για κάθε τμήμα (βλέπε κατωτέρω) βάσει του οράματος της EFSA (παραρτήματα 3-5) και η υποστήριξη της ετοιμότητας της EFSA για μελλοντικές απαιτήσεις αξιολόγησης κινδύνων και η πρόληψη πιθανών αποκλίσεων σε ευαίσθητα θέματα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
3
Δημόσια σύμβαση
1500000.00 EUR
73210000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/12/2020 00:00
26/02/2021 14:30
01/03/2021 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Ανάπτυξη ενός χάρτη πορείας για δράση σχετικά με τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την επόμενη γενιά, την...
Ο κύριος στόχος του χάρτη πορείας για δράση για το εν λόγω τμήμα είναι ο προσδιορισμός και η σύνδεση των σχετικών εταίρων από διάφορους τομείς, μεταξύ των ρυθμιστικών σιλό, και η δημιουργία μιας πλατφόρμας (εταιρικής σχέσης) όπου θα υπάρξει συνεργασία και εναρμόνιση των μεθοδολογιών για τη διευκόλυνση της μετάβασης στην επόμενη γενιά, τη ρυθμιστική αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων (ERA) βάσει συστημάτων έως το 2030.
Παρτίδα 2
Ανάπτυξη χάρτη πορείας για δράση σχετικά με τις μεθοδολογίες νέας προσέγγισης όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνων
Ο κύριος στόχος του χάρτη πορείας για την ανάληψη δράσης για το εν λόγω τμήμα είναι ο καθορισμός των προτεραιοτήτων της EFSA σχετικά με την ενσωμάτωση μεθοδολογιών νέας προσέγγισης (NAMs) σε ρυθμιστικές αξιολογήσεις κινδύνων και χαρακτηρισμούς κινδύνων χημικών ουσιών σε τρόφιμα και ζωοτροφές, καθώς και ο καθορισμός μιας πολυετούς στρατηγικής για την αύξηση της χρήσης NAMs στην αξιολόγηση κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία της EFSA για την ελαχιστοποίηση της ανάγκης για μελέτες επαλήθευσης βασισμένες σε ζώα, έτσι ώστε έως το 2027 η μεγάλη πλειοψηφία των αιτημάτων της EFSA για πρόσθετα δεδομένα να βασίζονται σε NAMs.
Παρτίδα 3
Ανάπτυξη χάρτη πορείας για δράση σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων της συνδυασμένης έκθεσης σε ποικίλες χημικές ουσίες (RACEMIC)
Ο κύριος στόχος του χάρτη πορείας για δράση για το εν λόγω τμήμα είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας εναρμονισμένης προσέγγισης για την αξιολόγηση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν τόσο από την διατροφική όσο και από τη μη διατροφική έκθεση σε ποικίλες χημικές ουσίες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 239-589634
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/12/2020 00:00