Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη επιπτώσεων του περιβαλλοντικού σταδίου Euro 5 για οχήματα κατηγορίας L.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
465/PP/GRO/IMA/15/11825.
Μελέτη επιπτώσεων του περιβαλλοντικού σταδίου Euro 5 για οχήματα κατηγορίας L.
Για την έγκριση ενός οχήματος κατηγορίας L, πρέπει να διενεργηθούν, μεταξύ άλλων, διάφοροι περιβαλλοντικοί έλεγχοι και τα αποτελέσματα των ελέγχων θα πρέπει να αναφερθούν στην εγκρίνουσα αρχή, προκειμένου να επικυρώσει ότι οι περιβαλλοντικές επιδόσεις ενός οχήματος κατηγορίας L συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τις κατ' εξουσιοδότηση εκδιδόμενες και εκτελεστικές πράξεις του, πριν από τη διάθεσή του στην αγορά και την ταξινόμησή του.Επιπλέον, η μελέτη θα αξιολογήσει επίσης τη σκοπιμότητα και τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας των απαιτήσεων ελέγχου της συμμόρφωσης εν χρήσει, των απαιτήσεων εκπομπών εκτός κύκλου και ενός ορίου εκπομπών σωματιδίων για συγκεκριμένες (υπο-) κατηγορίες. Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την παρουσίαση μιας πρότασης η οποία θα εισαγάγει τα εν λόγω νέα στοιχεία στη μελλοντική ισχύουσα νομοθεσία για την έγκριση τύπου μετά τα στάδια που προβλέπονται στον τρέχοντα κανονισμό.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
25/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
07/08/2015 23:59
14/08/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 120-218766
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/06/2015 00:00