Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please notice that the tender documentation has been updated (invitation to tender)
Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών γλωσσικής κατάρτισης για τα μέλη του προσωπικού του Ευρωπαϊκού ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/03/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/05/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EEA/ADS/15/002.
Παροχή υπηρεσιών γλωσσικής κατάρτισης για τα μέλη του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) (4 τμήματα).
Ο ΕΟΠ επιθυμεί να συνάψει συμβάσεις με 1 ή περισσότερους αναδόχους οι οποίοι θα παράσχουν βοήθεια προς τον ΕΟΠ μέσω της παροχής υπηρεσιών γλωσσικής κατάρτισης, κατόπιν αιτήματος, στα μέλη του προσωπικού του όπως περιγράφεται στη συγγραφή υποχρεώσεων για τα ακόλουθα 4 τμήματα:— τμήμα 1: τακτικά μαθήματα σε αίθουσες διδασκαλίας, μόνο σε ομάδες του ΕΟΠ,— τμήμα 2: τακτικά μαθήματα, ατομικές εγγραφές σε υφιστάμενους ανοικτούς κύκλους μαθημάτων,— τμήμα 3: εντατικά μαθήματα, ατομικά προγράμματα, πρόσωπο με πρόσωπο,— τμήμα 4: ad hoc εξετάσεις επάρκειας.Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε τμήμα 6.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
31/03/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
11/05/2015 16:00
18/05/2015 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Τακτικά μαθήματα σε αίθουσες διδασκαλίας, μόνο σε ομάδες του ΕΟΠ
Όπως ορίζεται στο τμήμα 6.1.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων (παράρτημα I).
Παρτίδα 2
Τακτικά μαθήματα, ατομικές εγγραφές σε υφιστάμενους ανοικτούς κύκλους μαθημάτων
Όπως ορίζεται στο τμήμα 6.1.2.2 της συγγραφής υποχρεώσεων (παράρτημα I).
Παρτίδα 3
Εντατικά μαθήματα, ατομικά προγράμματα, πρόσωπο με πρόσωπο
Όπως ορίζεται στο τμήμα 6.1.2.3 της συγγραφής υποχρεώσεων (παράρτημα I).
Παρτίδα 4
Ad hoc εξετάσεις επάρκειας
Όπως ορίζεται στο τμήμα 6.1.2.4 της συγγραφής υποχρεώσεων (παράρτημα I).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 063-109928
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/03/2015 00:00