Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi de...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία έναρξης:
18/12/2020
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
04/02/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2021/MVP/0010-ExA
Polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di proprietà del JRC sito di Ispra (VA) e garanzie accessorie.
Si informa che la presente non è un bando di gara, ma una pubblicazione che annuncia l'intenzione dell'amministrazione aggiudicatrice di pubblicare una futura procedura negoziata di basso o medio valore.

Assicurazione di responsabilità civile obbligatoria verso i terzi per i veicoli a motore di proprietà e utilizzati dal JRC, sito di Ispra, immatricolati secondo le normative vigenti in Italia. Il servizio include anche le garanzie accessorie dei veicoli. La legge che regola l'assicurazione sulla responsabilità civile obbligatoria verso i terzi per i veicoli a motore è il codice delle assicurazioni private, D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
66510000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
66514110
66510000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
18/12/2020 00:00
04/02/2021 23:59
08/02/2021 - 26/02/2021
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.