Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κοινές υπηρεσίες υποστήριξης για την εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/07/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
2015/RTD/J5/OP/PP-02682-2015-CSSERR.
Κοινές υπηρεσίες υποστήριξης για την εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Η Επιτροπή επιδιώκει να συνάψει μια σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή κατά παραγγελία υπηρεσιών προς την Επιτροπή για την υποστήριξη των δικαιούχων των ακόλουθων δράσεων:— έμμεσες δράσεις (σχέδια) που εντάσσονται στο 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (ΠΠ7),— δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία — Ορίζοντας 2020.Η βοήθεια αποσκοπεί στην ενίσχυση της εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων των σχεδίων (ιδίως μέσω της εμπορευματοποίησης των αποτελεσμάτων τους) και στην υποστήριξη της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η μεγιστοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της συμβολής στην εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, πέραν του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων στο σχέδιο. Για τον σκοπό αυτό, έχουν σχεδιαστεί 4 υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες θα προσδιορίσουν και θα καλύψουν τα εμπόδια και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν τα σχέδια. Τα εν λόγω εμπόδια μπορεί να είναι εσωτερικής φύσεως, όπως αποκλίνουσες προσδοκίες ή προθέσεις μεταξύ των εταίρων του σχεδίου (κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων) ή εξωτερικής φύσεως, όπως νομοθετικές ή κανονιστικές επιρροές, εξέλιξη της αγοράς, ανάπτυξη λοιπών τεχνολογιών για την επίλυση του ίδιου προβλήματος ή για την προσέγγιση της ίδιας αγοράς, έλλειψη κατάρτισης, έλλειψη αποδοχής από την κοινωνία και ευκαιρίες, όπως συνεισφορά στον σχεδιασμό νέων προτύπων, δυσκολίες στην προσέλκυση επενδύσεων, κ.λπ. Τα εν λόγω εμπόδια και οι ευκαιρίες συνδέονται με το επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας του σχεδίου, το ίδιο και οι υπηρεσίες:— επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας 3 (πειραματική εξακρίβωση της δυνατότητας υλοποίησης της προτεινόμενης λύσης): ανάλυση των κινδύνων εκμετάλλευσης, αναζήτηση διόδου προς την αγορά, ανάλυση των κινδύνων και των τρόπων περιορισμού των εν λόγω κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών,— επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας 4 (τεχνολογία που έχει επικυρωθεί σε εργαστήριο): εκδήλωση διαμεσολάβησης και αναζήτησης αγορών και εταίρων συμπαραγωγής όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός σχεδίου σε πιθανούς χρήστες και...
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
23/05/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
06/07/2015 23:59
13/07/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 099-178301
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/05/2015 00:00