Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
NL-Petten: Onderhoud van de groenvoorzieningen op het GCO terrein te Petten, het...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Ημερομηνία έναρξης:
16/01/2021
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
31/01/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/PTT/2021/MVP/0050-ExA
NL-Petten: Onderhoud van de groenvoorzieningen op het GCO terrein te Petten, het clubhuis te Bergen en het appartement voor stagiaires in Alkmaar.
Gelieve op te merken dat dit geen aanbesteding betreft, maar een publicatie om aan te kondigen dat de aanbestedende dienst de intentie heeft in de toekomst een onderhandelingsprocedure van geringe of middelmatige waarde te publiceren.

Het doel van de onderhavige prijsaanvraag is het vinden van een contractant voor de uitvoering van groenvoorziening onderhoud voor het GCO Petten. Dit onderhoud van de groenvoorzieningen zal zich voordoen op de volgende 3 locaties die door GCO Petten worden beheerd, te weten: • Het GCO Petten terrein, Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, NH. • Het GCO Petten Clubhuis, Churchilllaan 4, 1862 BZ Bergen, NH. • Het GCO Petten Trainee Houses, Vlietwaard 164, 165, 166, Alkmaar, NH Het af te sluiten contract betreft een kadercontract, welke na ondertekening door beide partijen een initiële duur heeft van 12 maanden, verlengbaar tot 3 maal voor dezelfde initiële duur, tot een maximum van 48 maanden.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
77310000
NL328
Additional CPV Supplementary CPV
77310000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
16/01/2021 00:00
31/01/2021 23:59
01/02/2021
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.