Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

- New date for opening of tenders: 7 April 2021 11h00 - Updated model offer (including a new form 10) has been published
Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού ελέγχου προς το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/02/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/03/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 758
Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού ελέγχου προς το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η ανάθεση μιας σύμβασης υπηρεσιών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού ελέγχου προς το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα εξής έτη: 2021-2025 και εξέταση ορισμένων δειγματοληπτικών συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει τυχαίας επιλογής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
375000.00 EUR
375000.00 EUR
79210000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
79212000
79212300
Όροι συμμετοχής
Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 136 και 141 του δημοσιονομικού κανονισμού θα αποκλειστούν από τη συμμετοχή στην παρούσα ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών και δεν θα τους ανατεθεί η σύμβαση.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι νομικά σε θέση να εκτελέσουν τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την οποία υποβάλλουν αίτηση. Πρέπει να υποβληθεί μαζί με την προσφορά μια υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής (Παράρτημα 3 της πρόσκλησης υποβολής προσφορών — Έντυπο 5) φέρουσα ημερομηνία και δεόντως υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Τα ακόλουθα έγγραφα, όσον αφορά τη νομική ικανότητα, πρέπει να ζητηθούν από τους υποψήφιους στους οποίους ενδέχεται να προταθεί η ανάθεση της σύμβασης:α) αποδεικτικό εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι υποψήφιοι,β) ευανάγνωστο αντίγραφο της ανακοίνωσης διορισμού του(των) ατόμου(ων) που εξουσιοδοτείται/εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπεί/εκπροσωπούν τον υποψήφιο όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων, εάν δεν περιλαμβάνεται στο προαναφερθέν έγγραφο.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη την αξία και την έκτασή της. Στην περίπτωση που, στο πλαίσιο των παρασχεθεισών από τον υποψήφιο πληροφοριών, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αμφιβολίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψηφίου ή εφόσον αυτή είναι σαφώς ανεπαρκής για την εκτέλεση της σύμβασης, η προσφορά ενδέχεται να απορριφθεί χωρίς ο υποψήφιος να έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση.Πρέπει να υποβληθεί μαζί με την προσφορά μια υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής (Παράρτημα 3 της πρόσκλησης υποβολής προσφορών — Έντυπο 5) φέρουσα ημερομηνία και δεόντως υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα πρέπει να ζητηθούν από τους υποψήφιους στους οποίους ενδέχεται να προταθεί η ανάθεση της σύμβασης:(α) δήλωση του συνολικού κύκλου εργασιών και του ειδικού κύκλου εργασιών σχετικά με τις υπηρεσίες που καλύπτει η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών (υποχρεωτικός έλεγχος), οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη, για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί,(β) ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί και λογαριασμοί κέρδους και ζημίας) τουλάχιστον για τα τελευταία τρία οικονομικά έτη για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί, ή ισοδύναμα έγγραφα (π.χ. σε περίπτωση που το εταιρικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου δεν απαιτεί τη δημοσίευση ισολογισμών),γ) αποδεικτικό σχετικής ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων.
Όσον αφορά τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το Ελεγκτικό Συνέδριο απαιτεί από τους υποψηφίους να διαθέτουν τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας:(α) ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών στον τομέα του υποχρεωτικού ελέγχου λογαριασμών κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 150 000 EUR.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη την αξία και την έκτασή της. Εάν, στο πλαίσιο των παρεχόμενων πληροφοριών από τον υποψήφιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αμφιβολίες σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του υποψήφιου ή εφόσον αυτή κρίνεται σαφώς ανεπαρκής για την εκτέλεση της σύμβασης, η προσφορά ενδέχεται να απορριφθεί χωρίς ο υποψήφιος να έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση.Πρέπει να υποβληθεί μαζί με την προσφορά μια υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής (Παράρτημα 3 της πρόσκλησης υποβολής προσφορών — Έντυπο 5) φέρουσα ημερομηνία και δεόντως υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψηφίου.Τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα θα πρέπει να παρέχονται μαζί με την προσφορά:(α) αντίγραφο της άδειας διενέργειας υποχρεωτικού ελέγχου λογαριασμών, εκδοθείσας από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος,(β) κατάλογος τουλάχιστον 5 σχετικών συμβάσεων/σχεδίων που έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία 3 έτη σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο λογαριασμών, προς απόδειξη της 3ετούς εμπειρίας στον τομέα του λογιστικού ελέγχου [θεσμικός έλεγχος λογαριασμών και έλεγχος συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων των τομέων πληροφορικής και ασφάλειας πληροφορικής)]. Τουλάχιστον μία σύμβαση/ένα σχέδιο πρέπει να αφορά τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου των λογαριασμών σε έναν εθνικό ή διεθνή δημόσιο οργανισμό,(γ) περιγραφή των πακέτων τεχνικών ελέγχου με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAATS - Computer-assisted audit tools) ή άλλων εφαρμογών πληροφορικής που υποστηρίζουν την ελεγκτική διαδικασία,(δ) περιγραφή των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου λογαριασμών,(ε) δήλωση και περιγραφή των μέτρων διασφάλισης της προστασίας των δεδομένων που εφαρμόζονται για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
(α) o υποψήφιος πρέπει να είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου λογαριασμών,(β) o υποψήφιος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 (τριών) στους τομείς υποχρεωτικού ελέγχου λογαριασμών και ελέγχου των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων των τομέων πληροφορικής και ασφάλειας πληροφορικής),(γ) ο υποψήφιος πρέπει να έχει εκτελέσει κατά τα τελευταία 3 έτη τουλάχιστον 5 (πέντε) παρόμοιες συμβάσεις/σχέδια (παρόμοια όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής «Υποχρεωτικός έλεγχος»),(δ) τουλάχιστον μία σύμβαση/ένα σχέδιο πρέπει να αφορά τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου των λογαριασμών σε έναν εθνικό ή διεθνή δημόσιο οργανισμό,(ε) ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει εφαρμογές πληροφορικής που υποστηρίζουν τη διαδικασία ελέγχου (CAATS ή άλλες),(στ) ο υποψήφιος πρέπει να εφαρμόζει διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου λογαριασμών,(ζ) ο υποψήφιος πρέπει να εφαρμόζει μέτρα διασφάλισης της προστασίας των δεδομένων που εφαρμόζονται για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
Σημεία αναφοράς
10/02/2021 00:00
31/03/2021 16:00
07/04/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 045-109183
Διορθωτικό
05/03/2021 00:00
2021/S 028-068039
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/02/2021 00:00