Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ερμάρια δικτύου, καλωδίωση και λοιπά παθητικά και ενεργητικά στοιχεία υποδομής, ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/04/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
D/C1/1503.
Ερμάρια δικτύου, καλωδίωση και λοιπά παθητικά και ενεργητικά στοιχεία υποδομής, συμπεριλαμβανομένων σχετικών υπηρεσιών ΤΠΕ.
Ο παρών διαγωνισμός είναι απαραίτητος για την παραγγελία αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με τυποποιημένα και ειδικά διαμορφωμένα ερμάρια δικτύου ΤΠΕ για τις εγκαταστάσεις της Europol.— Αγαθά: περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τυποποιημένα και ειδικά διαμορφωμένα ερμάρια δικτύου ΤΠΕ με σχετική καλωδίωση κορμού/προσωρινής σύνδεσης, χαλκού ή/και ινών, ενεργά και παθητικά στοιχεία υποδομής όπως μεταξύ άλλων τροφοδότηση χωρίς διακοπή (UPS), μονάδα διανομής ισχύος (PDU), μηχανισμός ασφάλισης θυρών, κάμερες, διακόπτες KVM (πληκτρολόγιο, βίντεο και ποντίκι) και λύσεις διαχείρισης από απόσταση.— Υπηρεσίες: περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εγκατάσταση αγαθών, παραγωγή και διαμόρφωση λογισμικού, παροχή συμβουλών, διαχείριση σχεδίων, κατάρτιση, μεταφορές, αποθήκευση και υποστήριξη (επιτόπια και από απόσταση), καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με τον σχεδιασμό, κατασκευή και στήριξη κέντρου δεδομένων. Οι υπηρεσίες θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν διαχείριση σχεδίου και παροχή συμβουλών σχετικά με νέες δομές καθώς και σημαντικές επεκτάσεις του υπάρχοντος περιβάλλοντος της Europol.Το τμήμα που αφορά τη συντήρηση:— συντήρηση των νέων και υπαρχόντων ερμαρίων και συναφών ενεργών/παθητικών εξαρτημάτων σε όλες τις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
01/04/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
30/09/2016 23:59
29/04/2015 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 064-111750
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/04/2015 00:00