Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες πρόσληψης — Διοικητικό προσωπικό και εξειδικευμένο επαγγελματικό προσω...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/08/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1633
Υπηρεσίες πρόσληψης — Διοικητικό προσωπικό και εξειδικευμένο επαγγελματικό προσωπικό
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή παρόχων για την παροχή υπηρεσιών πρόσληψης υψηλής ποιότητας για την υποστήριξη του Ομίλου ΕΤΕπ στον προσδιορισμό κατάλληλων προφίλ για συγκεκριμένες κενές θέσεις σε διάφορους τομείς που χωρίζονται σε 7 τμήματα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
7
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
2000000.00 EUR
79600000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/07/2021 00:00
23/08/2021 15:00
24/08/2021 15:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Διοικητικό προσωπικό
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του εν λόγω τμήματος θα καλύπτουν την πρόσληψη στελεχών (επί του παρόντος προϊσταμένων τμημάτων και άνω).
Παρτίδα 2
Τραπεζικές υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του εν λόγω τμήματος θα καλύπτουν την πρόσληψη προσωπικού εξειδικευμένου στον τραπεζικό τομέα (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων).
Παρτίδα 3
Τεχνολογία των πληροφοριών
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του εν λόγω τμήματος θα καλύπτουν την πρόσληψη προσωπικού εξειδικευμένου στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ).
Παρτίδα 4
Νομικές υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του εν λόγω τμήματος θα καλύπτουν την πρόσληψη προσωπικού που ειδικεύεται στον τομέα των νομικών υπηρεσιών.
Παρτίδα 5
Λογιστικός έλεγχος, λογιστική, εποπτεία και έλεγχος
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του εν λόγω τμήματος θα καλύπτουν την πρόσληψη προσωπικού που ειδικεύεται στον τομέα του λογιστικού ελέγχου, της λογιστικής, της εποπτείας και του ελέγχου.
Παρτίδα 6
Ανθρώπινοι πόροι και κεντρικές υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του εν λόγω τμήματος θα καλύπτουν την πρόσληψη προσωπικού που ειδικεύεται στον τομέα των ανθρώπινων πόρων και των κεντρικών υπηρεσιών (π.χ. προμήθειες, κτίρια, διαχείριση εγκαταστάσεων, κ.λπ.).
Παρτίδα 7
Τεχνικές συμβουλές και συμβουλευτικές υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του εν λόγω τμήματος θα καλύπτουν την πρόσληψη προσωπικού που ειδικεύεται στον τομέα των τεχνικών συμβουλών (μηχανικοί, οικονομολόγοι) και των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 129-341172
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/07/2021 00:00