Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση υπηρεσιών για την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού μοντέλου μεταφορών, δεδομέ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/04/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/06/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
PP-02622-2015.
Σύμβαση υπηρεσιών για την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού μοντέλου μεταφορών, δεδομένων παρακολούθησης τεχνολογίας και σεναρίων.
Ο διαγωνισμός αφορά την ανάπτυξη ενός νέου πανευρωπαϊκού μοντέλου δικτύου μεταφορών, των αντίστοιχων βάσεων δεδομένων και της διαδικτυακής διεπαφής του, καθώς και σεναρίων πολιτικής. Το μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη προβλέψεων σχετικά με τη δραστηριότητα στον τομέα των μεταφορών και τις ροές κυκλοφορίας, τη χρήση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στο πλαίσιο των τρεχουσών τάσεων και των υιοθετηθεισών πολιτικών μεταφορών, καθώς και για την αξιολόγηση των αντίκτυπων των μεταβολών σε συνθήκες και πολιτικές-πλαίσια, για τον προσδιορισμό ελλείψεων και εμποδίων στα δίκτυα μεταφορών και για την αξιολόγηση της επίδοσης των σχεδίων υποδομών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων πολύπλοκων σχεδίων με διασυνοριακούς αντίκτυπους, όπως για παράδειγμα αυτά που καλύπτονται από τους διαδρόμους του κύριου δικτύου του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (TEN-T). Οι προβλέψεις δραστηριοτήτων στον τομέα των μεταφορών θα λάβουν υπόψη τις εξελίξεις που επέρχονται με την πάροδο του χρόνου σε επίπεδο πληθυσμού, απασχόλησης και μεταβολών στους τρόπους χρήσης της γης (π.χ. αναφορικά με τον βαθμό αστικοποίησης και την άτακτη αστική εξάπλωση), τις εξελίξεις στην οικονομική δραστηριότητα, τις τιμές ενέργειας, τη διαθεσιμότητα των υποδομών και λοιπούς κατευθυντήριους παράγοντες. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε τεχνολογικές εξελίξεις σχετικές με τις μεταφορές (π.χ. τεχνολογικές βελτιώσεις σχετικά με τον στόλο οχημάτων, τη χρήση νέων τεχνολογιών στον τομέα των οχημάτων και ΤΠΕ στον τομέα των μεταφορών), οι οποίες θα πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων του μοντέλου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
21/04/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
05/06/2015 23:59
18/06/2015 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 077-135332
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/04/2015 00:00