Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πιατικά συλλογικής χρήσης και μαγειρικά σκεύη, πιατικά και υλικά για επίσημες εκ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/04/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/05/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
AO 357.
Πιατικά συλλογικής χρήσης και μαγειρικά σκεύη, πιατικά και υλικά για επίσημες εκδηλώσεις, τεχνικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός...
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προτίθεται να συνάψει σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια πιατικών συλλογικής χρήσης και μαγειρικών σκευών, πιατικών και υλικών για επίσημες εκδηλώσεις, υλικών και τεχνικών εξοπλισμών και λευκών ειδών εστίασης.Η σύμβαση υποδιαιρείται σε διάφορα τμήματα:— τμήμα 1 προμήθεια πιατικών συλλογικής χρήσης και μαγειρικών σκευών,— τμήμα 2 προμήθεια πιατικών και υλικών για επίσημες εκδηλώσεις,— τμήμα 3 προμήθεια υλικών και τεχνικών και ηλεκτρικών εξοπλισμών και παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση,— τμήμα 4 προμήθεια λευκών ειδών εστίασης.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
08/04/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
19/05/2015 23:59
22/05/2015 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Προμήθεια πιατικών συλλογικής χρήσης και μαγειρικών σκευών
Παρτίδα 2
Προμήθεια πιατικών και υλικών για επίσημες εκδηλώσεις
Παρτίδα 3
Προμήθεια υλικών και τεχνικών και ηλεκτρικών εξοπλισμών και παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση
Παρτίδα 4
Προμήθεια λευκών ειδών εστίασης
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 068-121290
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/04/2015 00:00