Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους κοινωνικής έρευνας προς υπο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/02/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/04/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/COM/2021/01
Σύμβαση-πλαίσιο για ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους κοινωνικής έρευνας προς υποστήριξη μιας προσέγγισης ακριβούς στόχευσης...
Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) είναι ο κορυφαίος οργανισμός της ΕΕ σε αυτή την πρόσκληση υποβολής προσφορών.Οι ακόλουθοι οργανισμοί της ΕΕ συμμετέχουν στην πρόσκληση αυτή:— Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA),— Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC),— Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA),— Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).Στόχος της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού είναι η σύναψη διαφόρων συμβάσεων-πλαισίων σε 4 παρτίδες:• Παρτίδα 1 – Υπηρεσίες συλλογής πρωτογενών δεδομένων (βλέπε τμήμα 1.2.1),• Παρτίδα 2 – Υπηρεσίες συλλογής και ανάλυσης δευτερογενών δεδομένων (βλέπε τμήμα 1.2.2),• Παρτίδα 3 – Υπηρεσίες για ad-hoc μετρήσεις αντίληψης του κοινού (βλέπε τμήμα 1.2.3),• Παρτίδα 4 – Έρευνα χρήστη και αξιολόγηση χρηστικότητας (βλέπε τμήμα 1.2.4).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
4
Συμφωνία πλαίσιο
3,740,000.00 EUR
79315000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/02/2021 00:00
21/04/2021 14:30
22/04/2021 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες συλλογής πρωτογενών δεδομένων
Η ακριβής περιγραφή των υπηρεσιών θα δημοσιευθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες συλλογής και ανάλυσης δευτερογενών δεδομένων
Η ακριβής περιγραφή των υπηρεσιών θα δημοσιευθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Παρτίδα 3
Υπηρεσίες για Ad-Hoc δημόσιες μετρήσεις
Η ακριβής περιγραφή των υπηρεσιών θα δημοσιευθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Παρτίδα 4
Έρευνα χρήστη και αξιολόγηση της χρηστικότητας
Η ακριβής περιγραφή των υπηρεσιών θα δημοσιευθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 062-156118
Διορθωτικό
30/03/2021 00:00
2021/S 056-140312
Διορθωτικό
22/03/2021 00:00
2021/S 038-093880
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/02/2021 00:00