Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικό...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/06/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/COSME/2015/003.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας για σκοπούς ανάπτυξης και θέσεων εργασίας.
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση υπηρεσιών με 3 κύριους στόχους:— προσδιορισμός του προβλήματος: Τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια (CCI) αποτελούν δυναμικούς και ευπροσάρμοστους κλάδους με σημαντική προοπτική για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως αυτή η προοπτική, απαραίτητη είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω, η μελέτη θα αναλύσει την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική σημασία των CCI, περιλαμβανομένων των αντίκτυπων σε άλλους κλάδους, τις κύριες προκλήσεις και τις κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής, τα υπάρχοντα εμπόδια και τις ανεπάρκειες της αγοράς ή/και τις κανονιστικές ανεπάρκειες (δηλ. προσδιορισμός και μέγεθος του προβλήματος),— ενδελεχής έλεγχος των πρωτοβουλιών: προσδιορισμός και ανάλυση των στρατηγικών που εφαρμόζονται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των CCI και των συνδέσεών τους με δράσεις της ΕΕ,— συστάσεις: πρόταση ενός συνόλου συστάσεων για δράσεις πολιτικής και επεξεργασία αυτών στο πλέον κατάλληλο επίπεδο εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία για όλη την ΕΕ και τον αντίκτυπο των συγκεκριμένων δράσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
02/05/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
08/06/2015 23:59
15/06/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 085-150429
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/05/2015 00:00