Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06A050/2015/M012 - Σύμβαση-πλαίσιο εκτέλεσης ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
06A050/2015/M012.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06A050/2015/M012 - Σύμβαση-πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών με υπηρεσίες συντήρησης στον τομέα της...
Η σύμβαση έχει στόχο την υπογραφή 1 ή περισσότερων (1 ανά παρτίδα) σύμβασης(άσεων)-πλαισίου(ων) με στόχο την εκτέλεση εργασιών με υπηρεσίες συντήρησης στον τομέα της πυρασφάλειας — πυρανίχνευση, συναγερμός πυρκαγιάς και σερβομηχανισμός ελέγχου πυρκαγιάς — στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει, προγραμματίσει και διασφαλίσει τη συντήρηση νέων συστημάτων ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς καθώς και σερβομηχανισμών ελέγχου πυρκαγιάς.Οι υπηρεσίες συντήρησης ακινήτου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες επιθυμούν να διαθέσουν ανάδοχο, ο οποίος θα είναι ο αποκλειστικός συνομιλητής και θα ανταποκρίνεται στο ακόλουθο προφίλ:— είναι κατασκευαστής στον τομέα της ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς. Οι εν λόγω ικανότητες του αναδόχου είναι εσωτερικές και δεν μπορούν να ανατεθούν ως υπεργολαβία,— είναι κατασκευαστής ή αναθέτει ως υπεργολαβία την κατασκευή στον τομέα των σερβομηχανισμών ελέγχου πυρκαγιάς,— μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της εκτέλεσης αποστολών εργασιών και συντήρησης στους τομείς της πυρανίχνευσης, του συναγερμού πυρκαγιάς και των σερβομηχανισμών ελέγχου πυρκαγιάς,— σε συντονισμό με τρίτα πρόσωπα, εσωτερικές υπηρεσίες ή αναδόχους του ΕΚ, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την εγκατάσταση ή συντήρηση τεχνικών εξοπλισμών που σχετίζονται με τα συστήματα ανίχνευσης, συναγερμού και σερβομηχανισμού ελέγχου πυρκαγιάς,— παρέχοντας συμβουλές στις υπηρεσίες συντήρησης ακινήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει της τήρησης και επίτευξης των συμβατικών στόχων.Απαιτείται, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η διασφάλιση της συμβατότητας όλων των εξοπλισμών και όλων των συστημάτων ανίχνευσης, συναγερμού και σερβομηχανισμού ελέγχου πυρκαγιάς που έχουν ήδη εγκατασταθεί, όταν τεθούν σε λειτουργία οι νέοι εξοπλισμοί και τα νέα συστήματα.Η σύμβαση καλύπτει το σύνολο των κτιρίων στα οποία στεγάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και υποδιαιρείται σε 2 παρτίδες. Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά είτε για μία από τις 2 παρτίδες (παρτίδα 1, παρτίδα 2) είτε και για τις 2 παρτίδες (παρτίδα 1 μαζί με παρτίδα 2).Η πρώτη παρτίδα (παρτίδα 1) αφορά αρχική συνολική επιφάνεια ± 362 000...
Εργασίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
06/02/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
23/03/2016 17:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παρτίδα αριθ. 1
Εκτέλεση εργασιών με υπηρεσίες συντήρησης στον τομέα της πυρασφάλειας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες (περίπου 362 000 m2):• Altiero Spinelli (ASP) (± 286 000 m2),• Willy Brandt (WIB + BQL) (± 38 000 m2),• József Antall (JAN) (± 38 000 m2).
Παρτίδα 2
Παρτίδα αριθ. 2
Εκτέλεση εργασιών με υπηρεσίες συντήρησης στον τομέα της πυρασφάλειας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες (περίπου 300 000 m2):• Paul-Henri Spaak (PHS) (± 84 000 m2),• Square de Meeûs (SQM) (± 56 000 m2),• Wilfried Martens (WIM) (± 41 000 m2),• Atrium (ATR) (± 33 000 m2),• Wiertz (WIE) (± 18 000 m2),• Montoyer 75 (MOY), Οίκος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας (MHE), Trèves (TRI), Remard (RMD), Montoyer 30 (MTS), Montoyer 70 (MTY), Wayenberg (WAY) (μεταξύ 4 000 και 12 000 m2 το καθένα).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 056-092685
Διορθωτικό
19/03/2016 00:00
2016/S 026-041170
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/02/2016 00:00