Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιπτώσεις στον άνθρωπο και δεοντολογικές επιπτώσεις της αυτοματοποίησης και της...
Αναθέτουσα αρχή:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/03/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/04/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
210503/5726
Επιπτώσεις στον άνθρωπο και δεοντολογικές επιπτώσεις της αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης στο χώρο εργασίας σχετικά με την...
Το Eurofound αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την ανοικτή διαδικασία προκειμένου να συνάψει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση για τις «Επιπτώσεις στον άνθρωπο και τις δεοντολογικές επιπτώσεις της αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης στο χώρο εργασίας σχετικά με την οργάνωση της εργασίας και τις συνθήκες εργασίας».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Δημόσια σύμβαση
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open
120000.00 EUR
73300000
Όροι συμμετοχής
Άνευ αντικειμένου
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/03/2021 00:00
16/04/2021 17:00
19/04/2021 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Έρευνες Delphi και συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους φορείς εθνικής πολιτικής
Διεξαγωγή έρευνας Delphi με εμπειρογνώμονες δεοντολογίας και εμπειρογνώμονες τεχνολογίας και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα πορίσματα, διεξαγωγή συνεντεύξεων με ενδιαφερόμενους φορείς πολιτικής και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα πορίσματα.
Παρτίδα 2
Περιπτωσιολογικές μελέτες σε ιδρύματα που εισάγουν προσεγγίσεις, μέτρα και δράσεις που αφορούν τις δεοντολογικές επιπτώσεις...
Διεξαγωγή περιπτωσιολογικών μελετών και παροχή τεσσάρων εκθέσεων περιπτωσιολογικών μελετών σε ιδρύματα που παρουσιάζουν προσεγγίσεις, μέτρα και δράσεις που αφορούν τις δεοντολογικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης στους ανθρώπους σε επίπεδο χώρου εργασίας.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 051-127369
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/03/2021 00:00