Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανασκόπηση χορτολιβαδικών οικοτόπων και ανάπτυξη χαρτών κατανομής οικοτόπων ερει...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/04/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/06/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EEA/NSV/15/005.
Ανασκόπηση χορτολιβαδικών οικοτόπων και ανάπτυξη χαρτών κατανομής οικοτόπων ερεικώνων/θαμνοτόπων της ταξινόμησης οικοτόπων...
Οι στόχοι για τη βιοποικιλότητα, σε επίπεδο ΕΕ και παγκόσμιο επίπεδο, για το 2020 απαιτούν ενισχυμένη ικανότητα παρακολούθησης, αναφοράς και αξιολόγησης της προόδου στον θεματικό τομέα της βιοποικιλότητας. Η ανασκόπηση των διαθέσιμων εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή στοιχείων βιοποικιλότητας σε ευρωπαϊκή κλίμακα είναι μια απαραίτητη προπαρασκευαστική δράση για την ικανοποίηση των αναγκών των νέων στόχων για τη βιοποικιλότητα.Ο ΕΟΠ φιλοξενεί και διατηρεί το κέντρο δεδομένων βιοποικιλότητας, στο οποίο δημοσιεύονται ευρωπαϊκά σύνολα δεδομένων και πληροφορίες σχετικά με τόπους, είδη και οικοτόπους της Ευρώπης. Μαζί με σύνολα δεδομένων που παρέχονται από άλλα κέντρα περιβαλλοντικών δεδομένων, αυτά τα σύνολα δεδομένων στηρίζουν την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων για τη βιοποικιλότητα όπως αυτοί εμφανίζονται στο σύστημα πληροφοριών για τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη (BISE).Ο ΕΟΠ έχει αναπτύξει την ταξινόμηση οικοτόπων του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών για τη φύση (EUNIS), την οποία και διατηρεί στο πλαίσιο του κέντρου δεδομένων βιοποικιλότητας. Ο σκοπός της ταξινόμησης οικοτόπων του EUNIS είναι η παροχή ενός πανευρωπαϊκού συνόλου αναφοράς μονάδων οικοτόπων με μια κοινή περιγραφή μονάδας, στο πλαίσιο μιας ιεραρχικής ταξινόμησης με σκοπό την εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων και τη στήριξη συγκεκριμένων εφαρμογών που σχετίζονται με την παρακολούθηση και αναφορά της βιοποικιλότητας σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Οι εν λόγω εφαρμογές περιλαμβάνουν την κατάρτιση αναφορών για την υλοποίηση της οδηγίας της ΕΕ περί οικοτόπων και της Σύμβασης της Βέρνης, καθώς και την παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και των Ταμείων Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ένας ευρωπαϊκός πρότυπος κατάλογος ειδών οικοτόπων είναι επίσης απαραίτητος για την υλοποίηση της οδηγίας Inspire, στον οποίο θα πρέπει να αναφέρονται άλλες εθνικές ή περιφερειακές ταξινομήσεις ώστε να είναι συγκρίσιμες.Εκτός των ανωτέρω, ο ΕΟΠ συμμετέχει στη χαρτογράφηση και αξιολόγηση οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους (MAES), μια δραστηριότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής βιοποικιλότητας της ΕΕ. Σε σχέση με αυτή τη δραστηριότητα και προς...
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
30/04/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
12/06/2015 16:00
19/06/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 084-148651
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/04/2015 00:00