Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Διεύθυνση Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/06/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/08/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1639
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Διεύθυνση Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η αίτηση παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Γραμματείας Γενικής (SG) ή των οποίων ηγείται η Γενική Γραμματεία σε όλο τον Όμιλο ΕΤΕπ, ειδικότερα όσον αφορά τις κανονιστικές αλλαγές (και τον αντίστοιχο αντίκτυπό τους), τον καθορισμό και την υλοποίηση της στρατηγικής και της οργάνωσης, καθώς και την επιχειρηματική ανάλυση και τη διαχείριση σχεδίου/αλλαγών.Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή 5 παρόχων υπηρεσιών για κάθε μία από τις 3 παρτίδες κατωτέρω στο πλαίσιο πολλαπλής συμφωνίας-πλαισίου με επανέναρξη του διαγωνισμού:Παρτίδα 1: Κανονιστικές αλλαγές,• Παρτίδα 2: Καθορισμός και εφαρμογή της στρατηγικής και της οργάνωσης,• Παρτίδα 3: Επιχειρηματική ανάλυση και διαχείριση σχεδίων/αλλαγών στους τομείς που σχετίζονται με τη Γενική Γραμματεία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
3
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
5,000,000.00 EUR
79410000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/06/2021 00:00
13/08/2021 15:00
16/08/2021 15:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Κανονιστικές αλλαγές
Οι πάροχοι των υπηρεσιών πρέπει να παρέχουν βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη στον όμιλο της ΕΤΕπ όσον αφορά την αναθεώρηση της βέλτιστης τραπεζικής πρακτικής σε συγκεκριμένους προληπτικούς και μη προληπτικούς κανονιστικούς τομείς για τον εντοπισμό πιθανών κενών σε κανονισμούς και πρακτικές της αγοράς και των αναγκαίων προσπαθειών του ομίλου της ΕΤΕπ για τη γεφύρωση των κενών αυτών.Λόγω της πολυπλοκότητας και του εξελισσόμενου κανονιστικού περιβάλλοντος, το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω παρτίδας ενδέχεται να καλύψει τον ακόλουθο ενδεικτικό κατάλογο τομέων:• Αξιολόγηση των ρυθμιστικών απαιτήσεων της Καλύτερης Τραπεζικής Πρακτικής («ΚΤΠ»)(προληπτική/μη προληπτική): με στόχο την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ΕΤΕπ θα ερμηνεύσει τις κανονιστικές απαιτήσεις και του αντικτύπου τους εντός του οργανωτικού πλαισίου της ΕΤΕπ, καθώς και σε επίπεδο ομίλου ΕΤΕπ (κατά περίπτωση).• Αναθεώρηση οργανωτικών αλλαγών, αλλαγών διαδικασιών και διαδικασιών σε ολόκληρο τον Όμιλο της ΕΤΕπ και παροχή βοήθειας για την πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων Καλύτερης Τραπεζικής Πρακτικής («ΚΤΠ»): που προκύπτουν άμεσα και/ή έμμεσα από την αξιολόγηση μιας κανονιστικής απαίτησης, και θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της εφαρμογής των εν λόγω απαιτήσεων.• Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και της συνολικής δομής διακυβέρνησης εστιάζοντας στον μηχανισμό, τη βελτιστοποίηση και τη λειτουργία της διακυβέρνησης του ομίλου της ΕΤΕπ (τόσο της εταιρικής όσο και της θεσμικής) και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική και συνετή διαχείριση του οργανισμού.• Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης των εξελισσόμενων κανονιστικών αλλαγών που ενδέχεται να επηρεάσουν τον Όμιλο ΕΤΕπ: παροχή συμβουλών για τη βελτίωση και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις, μέσω κανονιστικής υπηρεσίας παρακολούθησης (και όλων των σχετικών υποδομών) και/ή οποιουδήποτε άλλου είδους πρωτοβουλίας για τη βελτίωση των γνώσεων του προσωπικού σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις.• Αναθεώρηση των εσωτερικών ελέγχων (και των συναφών κινδύνων): οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας των διαφόρων επιχειρηματικών τομέων...
Παρτίδα 2
Στρατηγική και οργάνωση ορισμός και εφαρμογή
Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να παρέχουν βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη στον Όμιλο της ΕΤΕπ όσον αφορά τη στρατηγική και την οργάνωση, για μεγάλες πρωτοβουλίες μετασχηματισμού σε ολόκληρη την Τράπεζα και με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας.Η παροχή των υπηρεσιών στο πλαίσιο της εν λόγω παρτίδας μπορεί να διαιρεθεί στον ακόλουθο ενδεικτικό κατάλογο δραστηριοτήτων:• Καθορισμός και εφαρμογή της στρατηγικής: παροχή συμβουλών στη Διεύθυνση Γενικής Γραμματείας για τον καθορισμό της στρατηγικής και τον σχεδιασμό εγκάρσιων σχεδίων δράσης εφαρμογής για μεγάλες πρωτοβουλίες που μπορεί να έχουν είτε οργανωτικό είτε/και θεσμικό αντίκτυπο.• Μοντέλο λειτουργίας-στόχος: παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με την αναθεώρηση συγκεκριμένων λειτουργιών ή υπηρεσιών του ιδρύματος σύμφωνα με βασικές οργανωτικές αρχές (π.χ. 3 γραμμές άμυνας μεταξύ άλλων, εξωτερική ανάθεση ορισμένων λειτουργιών) και διασφάλιση της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας των δραστηριοτήτων της Τράπεζας.• Θέματα διακυβέρνησης: παροχή πληροφοριών για την επανεξέταση της εταιρικής διακυβέρνησης (για τη βελτίωση της λειτουργίας της διακυβέρνησης της Τράπεζας) και κάθε άλλο θέμα διακυβέρνησης ή οργανωτικού χαρακτήρα (που προέρχεται ειδικότερα από τις συστάσεις των αξιολογήσεων, τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου κ.λπ.)
Παρτίδα 3
Επιχειρηματική ανάλυση και διαχείριση σχεδίων/αλλαγών στους τομείς που σχετίζονται με τη Γενική Γραμματεία
Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να παρέχουν βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά την επιχειρηματική ανάλυση, τη διαχείριση σχεδίων και αλλαγών στις διάφορες ομάδες που συγκροτούν τη Γενική Γραμματεία – ή σε οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία υπό την ηγεσία της Γενικής Γραμματείας.Η παροχή των υπηρεσιών στο πλαίσιο της εν λόγω παρτίδας μπορεί να διαιρεθεί στον ακόλουθο ενδεικτικό κατάλογο δραστηριοτήτων:— ικανότητες διαχείρισης σχεδίου/προγράμματος: υποστήριξη στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση σχεδίου/προγράμματος (π.χ. κάλυψη της διακυβέρνησης σχεδίου/προγράμματος και του καθορισμού διεύθυνσης και της εμψύχωσης, καθορισμός και παρακολούθηση σχεδιασμού, γραφείο διαχείρισης σχεδίου/προγράμματος, διαχείριση κινδύνων/θεμάτων),— ικανότητες διαχείρισης αλλαγών: υποστήριξη όλων των πρωτοβουλιών (είτε σχεδίου είτε προγράμματος) όσον αφορά τη διαχείριση αλλαγών (π.χ. εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης αλλαγών, υποστήριξη της επικοινωνίας, σχετικές δραστηριότητες κατάρτισης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα),— πολιτικές της Γενικής Γραμματείας, μέθοδοι, διαδικασίες και έλεγχοι: συμβολή στον σχεδιασμό, την αναθεώρηση και την εφαρμογή των πολιτικών, των ελέγχων και των διαδικασιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας ή εκτελούνται με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τον σχεδιασμό και την αναθεώρηση των ελέγχων που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου της Γενικής Γραμματείας.— επιχειρηματική ανάλυση: υποστήριξη του καθορισμού και της τυποποίησης των επιχειρηματικών αναγκών ενόψει της προετοιμασίας ενός σχεδιασμού τεχνικών λύσεων και της παρακολούθησης σχεδίων λύσεων με τεχνικές ομάδες,— ανάλυση δεδομένων και υποβολή εκθέσεων: υποστήριξη ειδικότερα της Γενικής Γραμματείας στην ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων (μέσω ικανοτήτων ανάλυσης δεδομένων – κυρίως για σκοπούς οικονομικής ανάλυσης) και αναφορά δεδομένων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 121-316995
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/06/2021 00:00