Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
15.ESI.OP.064 Αξιολόγηση της πρόσβασης ΜΜΕ σχετικών με την άμυνα στο πρόγραμμα C...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/06/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
15.ESI.OP.064.
15.ESI.OP.064 Αξιολόγηση της πρόσβασης ΜΜΕ σχετικών με την άμυνα στο πρόγραμμα COSME.
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αναμένεται i) να αυξήσει την ευαισθητοποίηση ii) να μεταφέρει την τεχνογνωσία και iii) να ενισχύσει τις ικανότητες του προγράμματος COSME μέσω της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Βάσης στον τομέα της Άμυνας (ΕΒΤΒΑ). Τα καθήκοντα του αναδόχου συνίστανται στα εξής:α) προσδιορισμός του τρόπου κατά τον οποίο θα μπορούσαν οι ΜΜΕ και τα συμπλέγματα που σχετίζονται με την άμυνα να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από τους μηχανισμούς, τα μέσα και τις ευκαιρίες του προγράμματος COSME.β) έγκριση/έλεγχος των πορισμάτων μελέτης παρέχοντας κατάλληλη υποστήριξη σε πιλοτικές εφαρμογές (με στόχο την πρόσβαση τόσο στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του COSME όσο και σε λοιπά υποστηρικτικά μέτρα).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
09/05/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
15/06/2015 17:00
16/06/2015 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 090-160891
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/05/2015 00:00