Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες σύνταξης, επιμέλειας, διόρθωσης και μορφοποίησης κειμένων στα Αγγλικά
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/04/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/06/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EUOSHA/2021/OP/F/SE/0149
Υπηρεσίες σύνταξης, επιμέλειας, διόρθωσης και μορφοποίησης κειμένων στα Αγγλικά
Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στην επιλογή μιας εταιρείας η οποία θα παράσχει υπηρεσίες σύνταξης, επιμέλειας, διόρθωσης και μορφοποίησης κειμένων για παράδοση έντυπου υλικού στα Αγγλικά εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου.Ο επιτυχής υποψήφιος θα κληθεί να διευκολύνει την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας δημοσίευσης του EU-OSHA ανά πάσα στιγμή. Αυτό θα περιλαμβάνει την τήρηση του ετήσιου σχεδίου δημοσιεύσεων, την παράδοση εβδομαδιαίων ενημερώσεων, την αυστηρή τήρηση των συμφωνημένων προθεσμιών, καθώς και τη συνεχή σύνδεση με τον EU-OSHA.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
79820000
ES213
Όροι συμμετοχής
Βλέπε τμήμα 4.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/04/2021 00:00
01/06/2021 13:00
02/06/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 078-198951
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/04/2021 00:00