Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
LUCAS (Land Use/Cover Area Frame Statistical - Στατιστική έρευνα πλαισίου χρήσης...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ESTAT/LUX/2021/OP/0007
LUCAS (Land Use/Cover Area Frame Statistical - Στατιστική έρευνα πλαισίου χρήσης/κάλυψης γης) 2022
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει την παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη και υλοποίηση της έρευνας LUCAS (στατιστική έρευνα του πλαισίου χρήσης/κάλυψης γης) 2022.Στόχος της έρευνας LUCAS είναι η συλλογή εναρμονισμένων δεδομένων σχετικά με την κάλυψη/χρήση γης και τις γεωργοπεριβαλλοντικές πτυχές σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των στατιστικών σχετικά με την κάλυψη/χρήση γης και το περιβάλλον.— Για τις παρτίδες 1 έως 6, το ποσό που αναφέρεται στο σημείο 1.4.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων είναι το μέγιστο ποσό για τη συνολική διάρκεια της σύμβασης,— Για τις παρτίδες 7 έως 8, το ποσό που αναφέρεται στο σημείο 1.4.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων είναι η εκτιμώμενη συνολική αξία για τη συνολική διάρκεια της σύμβασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
7
Δημόσια σύμβαση
16070000.00 EUR
79330000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/07/2021 00:00
08/09/2021 16:00
10/09/2021 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
LUCAS 2022 – Έρευνα στο Βέλγιο, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στο Λουξεμβούργο, στις Κάτω Χώρες και στην Πορτογαλία
Οι στόχοι είναι η προετοιμασία της έρευνας για το LUCAS 2022, η συλλογή δεδομένων σχετικά με την κάλυψη γης, τη χρήση γης και επιλεγμένα αγροπεριβαλλοντικά θέματα, μέσω επιτόπιων επισκέψεων και φωτοερμηνείας και ο έλεγχος της ποιότητας των εν λόγω δεδομένων στο γραφείο.Στην παρτίδα 1 της έρευνας για το σχέδιο LUCAS 2022, υπάρχουν συνολικά 109441 σημεία προς αξιολόγηση. Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων για περαιτέρω λεπτομέρειες.
Παρτίδα 2
LUCAS 2022 – Έρευνα στη Βουλγαρία, στη Δανία, στη Γερμανία, στην Ουγγαρία, στην Αυστρία και στη Ρουμανία
Οι στόχοι είναι η προετοιμασία της έρευνας για το LUCAS 2022, η συλλογή δεδομένων σχετικά με την κάλυψη γης, τη χρήση γης και επιλεγμένα αγροπεριβαλλοντικά θέματα, μέσω επιτόπιων επισκέψεων και φωτοερμηνείας και ο έλεγχος της ποιότητας των εν λόγω δεδομένων στο γραφείο.Στην παρτίδα 2 της έρευνας για το σχέδιο LUCAS 2022, υπάρχουν συνολικά 10 6287 σημεία προς αξιολόγηση. Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων για περαιτέρω λεπτομέρειες.
Παρτίδα 3
LUCAS 2022 – Έρευνα στην Τσεχική ∆ημοκρατία, στην Εσθονία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία και στη Σλοβακία
Οι στόχοι είναι η προετοιμασία της έρευνας για το LUCAS 2022, η συλλογή δεδομένων σχετικά με την κάλυψη γης, τη χρήση γης και επιλεγμένα αγροπεριβαλλοντικά θέματα, μέσω επιτόπιων επισκέψεων και φωτοερμηνείας και ο έλεγχος της ποιότητας των εν λόγω δεδομένων στο γραφείο.Στην παρτίδα 3 της έρευνας για το σχέδιο LUCAS 2022, υπάρχουν συνολικά 64455 σημεία προς αξιολόγηση. Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων για περαιτέρω λεπτομέρειες.
Παρτίδα 4
LUCAS 2022 – Έρευνα στη Φινλανδία και στη Σουηδία
Οι στόχοι είναι η προετοιμασία της έρευνας για το LUCAS 2022, η συλλογή δεδομένων σχετικά με την κάλυψη γης, τη χρήση γης και επιλεγμένα αγροπεριβαλλοντικά θέματα, μέσω επιτόπιων επισκέψεων και φωτοερμηνείας και ο έλεγχος της ποιότητας των εν λόγω δεδομένων στο γραφείο.Στην παρτίδα 4 της έρευνας για το σχέδιο LUCAS 2022, υπάρχουν συνολικά 46008 σημεία προς αξιολόγηση. Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων για περαιτέρω λεπτομέρειες.
Παρτίδα 5
LUCAS 2022 – Έρευνα στην Ιρλανδία, στην Ελλάδα, στην Κροατία, στην Ιταλία, στην Κύπρο, στη Μάλτα και στη Σλοβενία
Οι στόχοι είναι η προετοιμασία της έρευνας για το LUCAS 2022, η συλλογή δεδομένων σχετικά με την κάλυψη γης, τη χρήση γης και επιλεγμένα αγροπεριβαλλοντικά θέματα, μέσω επιτόπιων επισκέψεων και φωτοερμηνείας και ο έλεγχος της ποιότητας των εν λόγω δεδομένων στο γραφείο.Στην παρτίδα 5 της έρευνας για το σχέδιο LUCAS 2022, υπάρχουν συνολικά 73461 σημεία προς αξιολόγηση. Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων για περαιτέρω λεπτομέρειες.
Παρτίδα 6
LUCAS 2022 – Γραφείο εξυπηρέτησης, τεχνική βοήθεια και έλεγχος ποιότητας
Οι στόχοι της παρτίδας 6 είναι οι εξής:• προετοιμασία της έναρξης της έρευνας για το σχέδιο LUCAS 2022,• παροχή κατάρτισης στους διαχειριστές σχεδίων των παρτίδων 1-5 και των διαχειριστών της έρευνας σε συντονισμό με τον ανάδοχο της παρτίδας 7 [(DMT - Data Management Tool) εργαλείο διαχείρισης δεδομένων] και της παρτίδας 8 (κατάρτιση σχετικά με τις χορτολιβαδικές εκτάσεις). Απαιτείται η παρουσία του διευθυντή σχεδίου της παρτίδας 7 και του ατόμου που παρέχει την κατάρτιση DMT (παρτίδα 7) καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου,• παροχή τεχνικής βοήθειας και υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας προς την Επιτροπή και τους αναδόχους της έρευνας (παρτίδες 1-5) που διεξάγουν την έρευνα LUCAS για το 2022. Στην εν λόγω παρτίδα οι υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων καλύπτουν τον έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά την επιτόπια έρευνα για το σχέδιο LUCAS 2022 και την εκστρατεία φωτοερμηνείας του LUCAS 2022.Ο χρονικός προγραμματισμός για όλα τα καθήκοντα της εν λόγω παρτίδας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο στις παρτίδες 1-5, η οποία με τη σειρά της θα εξαρτηθεί από τις συμβατικές και κλιματολογικές συνθήκες.Από τον συνολικό αριθμό σημείων που αξιολογήθηκαν από τους αναδόχους των παρτίδων 1-5 (σημεία φωτοερμηνείας του χαρακτηριστικού τοπίου, επί τόπου σημεία και σημεία φωτοερμηνείας) ο ανάδοχος της παρτίδας 6 θα πραγματοποιήσει τους ακόλουθους ελέγχους:• έλεγχος μέχρι 10 000 επιτόπιων σημείων φωτοερμηνείας,• έλεγχος 66 660 σημείων στα οποία πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη,• επιπλέον έλεγχος των 20 000 φωτογραφιών για ανωνυμοποίηση,• έλεγχος 25 000 σημείων από την εκστρατεία φωτοερμηνείας.
Παρτίδα 7
LUCAS 2022 – DMT (εργαλείο διαχείρισης δεδομένων) – φιλοξενία, συντήρηση και γραφείο εξυπηρέτησης
Οι στόχοι της παρτίδας 7 για το σχέδιο LUCAS 2022 είναι οι εξής:• φιλοξενία υποδομής ΤΠ για εισαγωγή δεδομένων, την κεντρική αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων και διαδικασιών που υποστηρίζουν την έρευνα LUCAS 2022,• εγγύηση της τεχνικής βοήθειας και της διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας της λύσης LUCAS DMT 2022 για τη διάρκεια της έρευνας LUCAS 2022 (από τον Ιανουάριο 2022 έως τον Ιούνιο 2023).Η υποδομή θα χρησιμοποιηθεί από 1 000 περίπου επιτηρητές και 300 ελεγκτές ποιότητας σε περιφερειακά και/ή κεντρικά γραφεία σε έως 27 ευρωπαϊκές χώρες (παρτίδες 1-5), από εξωτερικούς ελεγκτές ποιότητας (παρτίδα 6) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Ο αριθμός των σημείων που θα πραγματοποιηθούν επιτόπου επισκέψεις (σημεία FW) κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι 200 000.Ο αριθμός των σημείων προς φωτοερμηνεία [σημεία PI (photo-interpreted)] κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι 200 000.Τα σημεία εντός κάθε παρτίδας 1-5 έχουν κατανεμηθεί κυρίως μεταξύ των χωρών σύμφωνα με την έκταση γης και τα κριτήρια απόδοσης που προκύπτουν από την ετερογένεια της κάλυψης του εδάφους (Συνολικά σημεία 1 έως 5: 399652)Η προμήθεια υπηρεσιών για τη συνολική περίοδο της σύμβασης εκτιμάται ότι καλύπτει 840 ανθρωποημέρες.
Παρτίδα 8
LUCAS 2022 – κατάρτιση και γραφείο εξυπηρέτησης για την ειδική ενότητα του LUCAS 2022 για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις
Οι στόχοι της παρτίδας 8 του σχεδίου LUCAS 2022 είναι οι εξής:• κατάρτιση σχετικά με την ενότητα LUCAS για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις για τους διαχειριστές σχεδίων των παρτίδων και των χωρών των παρτίδων 1 – 5, στο πλαίσιο των μαθημάτων κατάρτισης που διοργανώνονται από τον ανάδοχο της παρτίδας 6 και για τους επόπτες και τους τοπογράφους των παρτίδων 1 – 5 που θα πραγματοποιηθούν στις χώρες,• Γραφείο εξυπηρέτησης ειδικά για την ενότητα LUCAS για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, η οποία ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου που σχετίζεται με την εν λόγω αξιολόγηση.Η ενότητα χορτολιβαδικών εκτάσεων θα αξιολογηθεί σε 20 000 σημεία.Οι διαχειριστές σχεδίων πρέπει να εκπαιδευτούν στην ενότητα για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, στη γενική κατάρτιση για τους διαχειριστές σχεδίων, η οποία θα οργανωθεί από τον ανάδοχο της παρτίδας 6.Οι επόπτες και οι τοπογράφοι από τις παρτίδες 1 έως 5 που συμμετέχουν στην έρευνα για την ενότητα χορτολιβαδικών εκτάσεων χρειάζονται κατάρτιση και ένα γραφείο εξυπηρέτησης που θα τους υποστηρίζει κατά τη διάρκεια της έρευνας.Η προμήθεια υπηρεσιών για τη συνολική περίοδο της σύμβασης εκτιμάται ότι καλύπτει 200 ανθρωποημέρες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 141-371593
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/07/2021 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
ESTAT/E/2017/010.
Στατιστική έρευνα του πλαισίου χρήσης/κάλυψης γης για το 2018 (LUCAS) - αγροπερι...
Προκήρυξη διαγωνισμού