Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τον ρόλο της ουσιαστικής περίληψης μελέτης στην αξιολόγηση κιν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Chemicals Agency (ECHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/04/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/05/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHA/2021/46
Μελέτη σχετικά με τον ρόλο της ουσιαστικής περίληψης μελέτης στην αξιολόγηση κινδύνων με πρακτικές προτάσεις για τη βελτίωση...
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) προτίθεται να αναθέσει μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών για μια μελέτη σχετικά με τον ρόλο της ουσιαστικής περίληψης μελέτης (RSS - robust study summary) στην αξιολόγηση κινδύνων. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι βελτιώσεις των μορφότυπων περιλήψεων μελέτης που αναπτύχθηκαν σε επίπεδο ΟΟΣΑ (εναρμονισμένα υποδείγματα του ΟΟΣΑ) που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα απλούστευσης ή βελτίωσης του τρέχοντος μορφότυπου και να προσδιοριστούν τρόποι βελτίωσης της αξιοπιστίας της έννοιας της RSS.Το έργο θα συνίσταται στην εκτέλεση βιβλιογραφικών ερευνών, συνεντεύξεων και ερευνών μεταξύ συγγραφέων και αξιολογητών περιλήψεων μελετών. Ο πάροχος υπηρεσιών θα συγκρίνει επίσης τις διαφορές μεταξύ των περιλήψεων που παράγονται από τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών και των περιλήψεων που διατίθενται ήδη στη βάση δεδομένων του ECHA και σε άλλες πηγές, εάν υπάρχουν. Η δημιουργία RSS θα πραγματοποιηθεί για διάφορα τελικά σημεία που καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: φυσικοχημικές ιδιότητες, τύχη και συμπεριφορά, οικοτοξικολογία και τοξικολογία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
180,000.00 EUR
180,000.00 EUR
90711100
FI
Additional CPV Supplementary CPV
71241000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/04/2021 00:00
26/05/2021 14:00
27/05/2021 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 084-213106
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/04/2021 00:00