Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αναθεώρηση του περιεχομένου και παρουσίαση των εκθέσεων του Συνεδρίου (KPI 3).
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/06/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
AO 354
Αναθεώρηση του περιεχομένου και παρουσίαση των εκθέσεων του Συνεδρίου (KPI 3).
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη 1 ή 2 συμβάσεων υπηρεσιών απευθείας ανάθεσης οι οποίες θα εκτελεστούν ταυτόχρονα από 2 διαφορετικούς αναδόχους: 1 θα προέρχεται από τον ακαδημαϊκό τομέα και ο άλλος από τον τομέα των ελεγκτικών και σχετικών υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι μόνο 1 τμήμα μπορεί να ανατεθεί σε έναν ανάδοχο, ακόμα και αν ο ανάδοχος υποβάλλει υποψηφιότητα και για τα δύο τμήματα. Οι ανάδοχοι θα εκτελέσουν την αναθεώρηση του περιεχομένου και την παρουσίαση των εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι ίδιες νομικές και συμβασιακές διατάξεις ισχύουν και για τα δύο τμήματα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
07/05/2015 00:00
11/06/2015 23:59
18/06/2015 23:59
19/06/2015 00:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Ακαδημαϊκή αναθεώρηση του περιεχομένου και παρουσίαση των εκθέσεων του Συνεδρίου
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη μιας σύμβασης υπηρεσιών απευθείας ανάθεσης με έναν ανεξάρτητο εξωτερικό εμπειρογνώμονα. Μόνο 1 τμήμα μπορεί να ανατεθεί σε έναν ανάδοχο, ακόμα και αν ο ανάδοχος υποβάλλει υποψηφιότητα και για τα δύο τμήματα. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει την αναθεώρηση του περιεχομένου και την παρουσίαση των εκθέσεων του Συνεδρίου.
Παρτίδα 2
Αναθεώρηση του περιεχομένου και παρουσίαση των εκθέσεων του Συνεδρίου (τομέας ελεγκτικών και σχετικών υπηρεσιών)
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη μιας σύμβασης υπηρεσιών απευθείας ανάθεσης με έναν ανεξάρτητο εξωτερικό εμπειρογνώμονα. Μόνο 1 τμήμα μπορεί να ανατεθεί σε έναν ανάδοχο, ακόμα και αν ο ανάδοχος υποβάλλει υποψηφιότητα και για τα δύο τμήματα. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει την αναθεώρηση του περιεχομένου και την παρουσίαση των εκθέσεων του Συνεδρίου.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 226-410604
Διορθωτικό
21/11/2015 00:00
2015/S 088-157967
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/05/2015 00:00