Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες διάθεσης προσωρινού προσωπικού.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/07/2015
Κατάσταση:
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Πληροφορίες
D/C52/1501.
Υπηρεσίες διάθεσης προσωρινού προσωπικού.
Η Europol επιθυμεί να συνάψει πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με 3 προμηθευτές ανά τμήμα με στόχο την παροχή υπηρεσιών διάθεσης προσωρινού προσωπικού για κάθε ένα από τα επιμέρους τμήματα. Η παρούσα διαδικασία διαγωνισμού υποδιαιρείται σε 5 τμήματα:τμήμα 1 — Βοηθοί διοίκησης, βοηθοί εγκαταστάσεων και βοηθός συνεδρίων,τμήμα 2 — Βοηθοί σε νομικά θέματα και βοηθοί σε θέματα διαγωνισμών,τμήμα 3 — Βοηθοί στον τομέα των ανθρώπινων πόρων,τμήμα 4 — Βοηθοί στον τομέα των ταξιδίων,τμήμα 5 — Βοηθοί σε χρηματοοικονομικά θέματα.Η διάρκεια κάθε ανάθεσης ενδέχεται να διαρκέσει από ελάχιστη περίοδο 12 εβδομάδων έως μέγιστη περίοδο 26 εβδομάδων, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης πέραν του εν λόγω μέγιστου διαστήματος. Η Europol εφαρμόζει μια ελάχιστη 6μηνη περίοδο αναμονής μεταξύ διαδοχικών συμβάσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
12/05/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
08/07/2015 23:59
10/07/2015 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Προφίλ προσωρινού προσωπικού γενικής διαχείρισης και διαχείρισης εγκαταστάσεων
Το παρόν τμήμα αφορά βοηθούς διοίκησης, βοηθούς εγκαταστάσεων και βοηθό συνεδρίων.
Παρτίδα 2
Προφίλ προσωρινού προσωπικού νομικής υπηρεσίας και υπηρεσίας διαγωνισμών
Το παρόν τμήμα αφορά βοηθούς σε νομικά θέματα και βοηθούς σε θέματα διαγωνισμών.
Παρτίδα 3
Προφίλ προσωρινού προσωπικού στον τομέα των ανθρώπινων πόρων
Το παρόν τμήμα αφορά βοηθούς στον τομέα των ανθρώπινων πόρων.
Παρτίδα 4
Προφίλ προσωρινού προσωπικού σε θέματα προϋπολογισμού και χρηματοοικονομικών
Το παρόν τμήμα αφορά βοηθούς στον τομέα των ταξιδίων.
Παρτίδα 5
Προφίλ προσωρινού προσωπικού σε θέματα προϋπολογισμού και χρηματοοικονομικών
Το παρόν τμήμα αφορά βοηθούς στον τομέα των χρηματοοικονομικών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 124-226378
Διορθωτικό
01/07/2015 00:00
2015/S 118-212364
Διορθωτικό
20/06/2015 00:00
2015/S 091-162597
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/05/2015 00:00