Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στήριξη των εθνικών διαιτητικών ερευνών συμμόρφως προς τη μεθοδολογία «EU menu» ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OC/EFSA/DATA/2015/03.
Στήριξη των εθνικών διαιτητικών ερευνών συμμόρφως προς τη μεθοδολογία «EU menu» (πέμπτη στήριξη).
Στόχος της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού είναι η σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών απευθείας ανάθεσης σε οργανισμούς των κρατών μελών της ΕΕ, και της Ελβετίας, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, οι οποίοι έχουν κυβερνητική εντολή για τη διεξαγωγή μιας διαιτητικής έρευνας σε εθνικό επίπεδο κατά την περίοδο 2015-2020 και μιας εθνικής διαιτητικής έρευνας που δεν έχει διεξαχθεί στη χώρα κατά τα τελευταία 5 έτη για την προβλεπόμενη ομάδα-στόχο. Στο πλαίσιο των συμβάσεων που θα προκύψουν ο (οι) ανάδοχος(οι) θα πρέπει είτε να προσαρμόσει(ουν) είτε να αναπτύξει(ουν) τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για τις εν λόγω έρευνες σύμφωνα με την καθοδήγηση της EFSA σχετικά με τη μεθοδολογία «EU menu». Τα διατροφικά δεδομένα που θα συγκεντρωθούν μέσω των συμβάσεων θα διατίθενται για τις επιστημονικές δραστηριότητες της EFSA χωρίς περιορισμούς ως προς τη χρήση τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
12/05/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
07/08/2015 23:59
26/08/2015 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
«Η έρευνα για τα παιδιά» που περιλαμβάνει περιπτώσεις ηλικίας από 3 μηνών έως 9 ετών
Στόχος 1: προσαρμογή ή ανάπτυξη της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί στην εθνική έρευνα κατανάλωσης τροφίμων σύμφωνα με την καθοδήγηση της EFSA σχετικά με τη μεθοδολογία «EU menu» και προετοιμασία και παροχή εθνικών πρωτοκόλλων και συναφών εγγράφων προς την EFSA, καθώς και διεύθυνση και εκτέλεση της συλλογής δεδομένων.Στόχος 2: προετοιμασία και μεταφορά στην EFSA των δεδομένων που αφορούν την κατανάλωση τροφίμων και σχετικών πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της έρευνας, σύμφωνα με τη μορφή που θα ζητήσει η EFSA.
Παρτίδα 2
«Η έρευνα για τους ενήλικες» που περιλαμβάνει περιπτώσεις ηλικίας από 10 έως 74 ετών
Στόχος 1: προσαρμογή ή ανάπτυξη της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί στην εθνική έρευνα κατανάλωσης τροφίμων σύμφωνα με την καθοδήγηση της EFSA σχετικά με τη μεθοδολογία «EU menu» και προετοιμασία και παροχή εθνικών πρωτοκόλλων και συναφών εγγράφων προς την EFSA, καθώς και διεύθυνση και εκτέλεση της συλλογής δεδομένων.Στόχος 2: προετοιμασία και μεταφορά στην EFSA των δεδομένων που αφορούν την κατανάλωση τροφίμων και σχετικών πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της έρευνας, σύμφωνα με τη μορφή που θα ζητήσει η EFSA.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 091-162600
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/05/2015 00:00