Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια επίπλων γραφείου, κουζίνας και εξωτερικών χώρων για την EASO στην Ελλά...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2021/876
Προμήθεια επίπλων γραφείου, κουζίνας και εξωτερικών χώρων για την EASO στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και την Ισπανία
Η πρόσκληση προβλέπει τη σύναψη σύμβασης-πλαισίου για την προμήθεια επίπλων γραφείου, κουζίνας και εξωτερικού χώρου για την EASO στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και την Ισπανία (4 παρτίδες).Παρτίδα 1: Προμήθεια επίπλων γραφείου, κουζίνας και εξωτερικών χώρων για την EASO στην Ελλάδα,Παρτίδα 2: Προμήθεια επίπλων γραφείου, κουζίνας και εξωτερικών χώρων για την EASO στην Κύπρο,Παρτίδα 3: Προμήθεια επίπλων γραφείου, κουζίνας και εξωτερικών χώρων για την EASO στην Ιταλία,Παρτίδα 4: Προμήθεια επίπλων γραφείου, κουζίνας και εξωτερικών χώρων για την EASO στην Ισπανία.Πλήρης περιγραφή παρέχεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
4
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
1000000.00 EUR
39100000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/07/2021 00:00
13/09/2021 23:59
16/09/2021 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Προμήθεια επίπλων γραφείου, κουζίνας και εξωτερικών χώρων για την EASO στην Ελλάδα
Η πρόσκληση προβλέπει τη σύναψη σύμβασης-πλαισίου για την παροχή επίπλων γραφείου, κουζίνας και εξωτερικού χώρου για την EASO στην Ελλάδα. Πλήρης περιγραφή παρέχεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Παρτίδα 2
Προμήθεια επίπλων γραφείου, κουζίνας και εξωτερικών χώρων για την EASO στην Κύπρο
Η πρόσκληση προβλέπει τη σύναψη σύμβασης-πλαισίου για την παροχή επίπλων γραφείου, κουζίνας και εξωτερικού χώρου για την EASO στην Κύπρο. Πλήρης περιγραφή παρέχεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Παρτίδα 3
Προμήθεια επίπλων γραφείου, κουζίνας και εξωτερικών χώρων για την EASO στην Ιταλία
Η πρόσκληση προβλέπει τη σύναψη σύμβασης-πλαισίου για την προμήθεια επίπλων γραφείου, κουζίνας και εξωτερικού χώρου για την EASO στην Ιταλία. Πλήρης περιγραφή παρέχεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Παρτίδα 4
Προμήθεια επίπλων γραφείου, κουζίνας και εξωτερικών χώρων για την EASO στην Ισπανία
Η πρόσκληση προβλέπει τη σύναψη σύμβασης-πλαισίου για την προμήθεια επίπλων γραφείου, κουζίνας και εξωτερικού χώρου για την EASO στην Ισπανία. Πλήρης περιγραφή παρέχεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 146-384522
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/07/2021 00:00