Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη αξιολόγησης των εθνικών δικονομικών δικαίων και πρακτικών όσον αφορά στον...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082.
Μελέτη αξιολόγησης των εθνικών δικονομικών δικαίων και πρακτικών όσον αφορά στον αντίκτυπό τους στην ελεύθερη κυκλοφορία των...
Η μελέτη έχει 2 χωριστούς στόχους:1) να εξετάσει τον αντίκτυπο του εθνικού δικονομικού δικαίου στην ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων, προσδιορίζοντας εάν και σε ποιό βαθμό οι υπάρχουσες αποκλίσεις όσον αφορά στους εθνικούς δικονομικούς κανόνες εμποδίζουν την επίτευξη του στόχου μιας ελεύθερης κυκλοφορίας των αποφάσεων, υπονομεύοντας, ειδικότερα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών. Η μελέτη θα πρέπει να αναλύσει το ανωτέρω στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών μέσων πολιτικής δικαιοσύνης, ενόψει της περαιτέρω διευκόλυνσης της αναγνώρισης και επιβολής της νομοθεσίας και λαμβάνοντας υπόψη το θεμελιώδες δικαίωμα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.Για τον σκοπό αυτόν, η μελέτη θα πρέπει να αναλύσει τις εναλλακτικές δυνατότητες για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης βάσει της ανωτέρω αξιολόγησης, με τη στήριξη νομικών και οικονομικών επιχειρημάτων, στο πλαίσιο του πολιτικού στόχου για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπαρχόντων μέσων δικαστικής συνεργασίας σε αστικά και εμπορικά θέματα και οποιαδήποτε περαιτέρω ενίσχυση ή εντατικοποίηση της εν λόγω συνεργασίας ενόψει της δημιουργίας ενός αυθεντικού ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης. Η ανάλυση και τα συμπεράσματα θα πρέπει να σταθμίσουν προσεκτικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε προτεινόμενης λύσης,2) να αξιολογήσει εάν και σε ποιο βαθμό τα εθνικά δικονομικά δίκαια και πρακτικές διασφαλίζουν τη δικονομική προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών της ΕΕ και κατά πόσο οι εν λόγω κανόνες και πρακτικές εκπληρώνουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) σχετικά με τις αρχές της αποτελεσματικότητας και της ισοδυναμίας και την υποχρέωση μιας αυτεπάγγελτης αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς το δίκαιο των καταναλωτών της ΕΕ.Για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών, η μελέτη θα πρέπει να διερευνήσει τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές και να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά σχετικά με τη δικονομική προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών της ΕΕ που διέπουν τις συμβάσεις. Η μελέτη θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη...
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Άνευ αντικειμένου
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής τους ικανότητας, οι υποψήφιοι (δηλαδή σε περίπτωση κοινής προσφοράς, η συνδυασμένη ικανότητα όλων των μελών της κοινοπραξίας και των καθορισμένων υπεργολάβων) πρέπει να αποδείξουν ότι ο ετήσιος ενοποιημένος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει το ποσό των 300 000 EUR (μέσος όρος των τελευταίων 3 ετών).Πρέπει να παρασχεθούν τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:— ο συμπληρωμένος «Απλοποιημένος ισολογισμός» και ο συμπληρωμένος «Απλοποιημένος λογαριασμός κέρδους & ζημίας» για τα τελευταία 3 έτη (πρέπει να συμπληρωθεί το παράρτημα 2),— αντίγραφο του λογαριασμού κέρδους & ζημίας και του ισολογισμού των τελευταίων 3 ετών για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί,— ελλείψει αυτού, κατάλληλες τραπεζικές δηλώσεις,— απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, κατά περίπτωση.Εάν, για κάποιον ειδικό λόγο, τον οποίο η αναθέτουσα αρχή θεωρεί δικαιολογημένο, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να παράσχει κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα, μπορεί να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική του ικανότητα με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο κρίνει κατάλληλο η αναθέτουσα αρχή. Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή πρέπει τουλάχιστον να ενημερωθεί σχετικά με τον ειδικό λόγο και την αιτιολόγησή του στην προσφορά. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, προς επαλήθευση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας του υποψήφιου.
Βλέπε παραπάνω.
α. Κριτήρια σχετικά με τους υποψήφιους:Οι υποψήφιοι (σε περίπτωση κοινής προσφοράς, η συνδυασμένη ικανότητα όλων των υποψηφίων και των καθορισμένων υπεργολάβων) πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα κριτήρια:— ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει εμπειρία στον τομέα του δικαίου των καταναλωτών και του πολιτικού δικονομικού δικαίου, καθώς και στο ευρωπαϊκό ιδιωτικό διεθνές και δικονομικό δίκαιο,— ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει εργασιακή εμπειρία στις επίσημες γλώσσες όλων των 28 κρατών μελών,— ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει ικανότητα σύνταξης εκθέσεων στα αγγλικά και τα γαλλικά,— ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει εμπειρία στους τομείς τεχνικών έρευνας, συλλογής δεδομένων, στατιστικών αναλύσεων και κατάρτισης εκθέσεων και συστάσεων.β. Κριτήρια σχετικά με την ομάδα που θα παράσχει την υπηρεσία:Η ομάδα που θα παράσχει την υπηρεσία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα προφίλ:Διευθυντής σχεδίου: εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη διαχείριση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας επίβλεψης της παράδοσης σχεδίων, ποιοτικού ελέγχου της παρεχόμενης υπηρεσίας, προσανατολισμού στις ανάγκες του πελάτη και επίλυσης διαφορών σε σχέδια παρόμοιου πεδίου, καθώς και εμπειρία στη διαχείριση μιας ομάδας τουλάχιστον 10 ατόμων.Γλωσσικός ποιοτικός έλεγχος: τουλάχιστον 1 μέλος της ομάδας θα πρέπει να διαθέτει γλωσσικές δεξιότητες στα αγγλικά σε επίπεδο μητρικής γλώσσας.Εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαίου των καταναλωτών, πολιτικού δικονομικού δικαίου και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου: στην προσφορά, ο ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ικανή να αναλάβει τη σύνθετη αυτή νομική ανάλυση. Οι προτεινόμενοι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να διαθέτουν πανεπιστημιακά διπλώματα και τουλάχιστον 5ετή νομική εμπειρία. Η ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες με σχετική εμπειρία στο δίκαιο των καταναλωτών, στην πολιτική δικονομία (συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών διαδικασιών) και στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, καθώς και εκτεταμένη γνώση των εθνικών νομικών συστημάτων των κρατών μελών που θα αναλύσουν.Ομάδα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων: η ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από ερευνητές με πανεπιστημιακό δίπλωμα και τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση νομικών δεδομένων.Αποδεδειγμένη συνολική γνώση όλων των επίσημων γλωσσών της ΕΕ.Σε περίπτωση που συμμετέχουν στην προσφορά διάφοροι παρέχοντες υπηρεσίες/υπεργολάβοι, θα πρέπει να διαθέτουν από κοινού την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα να εκτελέσουν τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν.γ. Αποδεικτικά στοιχεία:Τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρασχεθούν για την εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων:1. οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν στην προσφορά τους αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα κάθε μέλους του προσωπικού που θα είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των εργασιών, όπου θα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τα πτυχία και διπλώματα, η επαγγελματική εμπειρία, το ερευνητικό έργο, οι δημοσιεύσεις και οι γλωσσικές ικανότητές του. Για την υποβολή των βιογραφικών σημειωμάτων θα πρέπει να τηρηθεί, κατά προτίμηση, η σύσταση της Επιτροπής, της 11.3.2002, για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος (CV), η οποία δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 66,2. κατάλογος των σημαντικότερων υπηρεσιών ίδιας φύσης που παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, περιλαμβανομένων των ποσών, των ημερομηνιών και των αποδεκτών (δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων) των παρασχεθεισών υπηρεσιών, υποβάλλοντας μαζί τα πιστοποιητικά που έχουν εκδώσει ή προσυπογράψει οι δημόσιες αρχές ή οι ιδιωτικοί πελάτες ή, ελλείψει αυτών, μέσω απλής δήλωσης εκ μέρους του παρόχου υπηρεσιών ότι οι εν λόγω υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί,3. το μέρος της σύμβασης το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών σκοπεύει να αναθέσει σε υπεργολάβους.
Βλέπε παραπάνω.
Σημεία αναφοράς
02/06/2015 00:00
25/08/2015 23:59
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
01/09/2015 12:00
08/09/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 104-188196 Προκήρυξη διαγωνισμού 02/06/2015 00:00