Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και παροχή υπηρεσιών ελέγχου έργων για ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/09/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/10/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1644
Παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και παροχή υπηρεσιών ελέγχου έργων για τα κατασκευαστικά έργα της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή δύο συμβούλων για την παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ελέγχου σχεδίων σχετικά με κατασκευαστικά έργα της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο. Οι δύο σύμβουλοι θα υποστηρίξουν τη διαχείριση έργου, ενισχύοντας τη λειτουργία επιχειρησιακού ελέγχου της ΕΤΕπ, κυρίως όσον αφορά το κόστος, τον κίνδυνο, το χρονοδιάγραμμα και τις συμβάσεις, αλλά και παρέχοντας ευρύτερες στρατηγικές συμβουλές και ad-hoc τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος.Το αποτέλεσμα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα είναι η ανάθεση δύο συμφωνιών-πλαισίων (FWA), μία για καθεμιά από τις δύο παρτίδες, ως εξής:— παρτίδα 1: τεχνικός σύμβουλος για κατασκευαστικά έργα της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο (TA), και— παρτίδα 2: έλεγχος σχεδίων και παροχή βοήθειας για κατασκευαστικά έργα της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο (PCA).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία μόνο παρτίδα
1
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eib.org/about/procurement
11,500,000.00 EUR
71300000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/09/2021 00:00
04/10/2021 15:00
06/10/2021 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Τεχνικός σύμβουλος για τα κατασκευαστικά έργα της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο (TA)
Η αποστολή του τεχνικού συμβούλου είναι η παροχή, κατόπιν αιτήματος, στρατηγικών και ad-hoc τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τα κατασκευαστικά έργα της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο. Ο τεχνικός σύμβουλος θα παρέχει συμβουλές και θα υποβάλλει εκθέσεις απευθείας στο υπεύθυνο επιχειρησιακό τμήμα της ΕΤΕπ και στην ανώτερη διοίκηση της ΕΤΕπ σε σχέση με στρατηγικές αποφάσεις σχεδίων (όπως διακυβέρνηση, διαχείριση έργων και διαδικασιών, τεχνικός έλεγχος, κ.λπ.) και με σημαντικά τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο.
Παρτίδα 2
Έλεγχος έργων και παροχή βοήθειας για τα κατασκευαστικά έργα της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο (PCA)
Αποστολή της παροχής βοήθειας για κατασκευαστικά έργα είναι η παροχή, κατόπιν αιτήματος, λειτουργικών υπηρεσιών ελέγχου, κυρίως στους τομείς κόστους, κινδύνων, χρονοδιαγράμματος και συμβάσεων, σε σχέση με τα κατασκευαστικά έργα της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο. Ο σύμβουλος ελέγχου έργων και παροχής βοήθειας παρέχει τις συμβουλές της και τις εκθέσεις του απευθείας στο αρμόδιο επιχειρησιακό τμήμα της ΕΤΕπ. Εντός της σύμβασης-πλαισίου, η παροχή βοήθειας για κατασκευαστικά έργα (PCA) ενδέχεται να κληθεί να παράσχει τεχνικά προφίλ με στόχο την επίπλωση και τη συμπλήρωση της ικανότητας της ΕΤΕπ όσον αφορά τη διαχείριση σχεδίων και τον τεχνικό συντονισμό των κατασκευαστικών της σχεδίων στο Λουξεμβούργο.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 169-440974
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/09/2021 00:00