Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την εφαρμογή βιώσιμης δασικής διαχείρισης σύμφωνα με τη στρατη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/07/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.1/ETU/2015/0018.
Μελέτη σχετικά με την εφαρμογή βιώσιμης δασικής διαχείρισης σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και τη...
Τα δάση καλύπτουν περίπου το 40 % της επικράτειας της ΕΕ. Πρόκειται περί αξιόλογων οικοσυστημάτων και πολύτιμων φυσικών πόρων. Οι τρέχουσες πολιτικές της ΕΕ για την ανάπτυξη της βιοοικονομίας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να προωθήσουν τη ζήτηση για ξυλεία και προϊόντα ξύλου, γεγονός που θα επιφέρει προοπτικές και νέες προκλήσεις. Μία από τις πιθανές συνέπειες είναι η εντατικοποίηση της δασικής διαχείρισης και αποκομιδής βιομάζας, αλλοιώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τα δασικά οικοσυστήματα και την κατανομή τους στο τοπίο.Η εν λόγω μελέτη θα βοηθήσει την Επιτροπή να κατανοήσει σε ποιον βαθμό εφαρμόζονται οι αρχές της οικολογίας και κατευθυντήριες γραμμές, που έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για«βιώσιμη δασική διαχείριση» στη σημερινή «πραγματικότητα» του δασικού σχεδιασμού, της δασικής διαχείρισης και των δραστηριοτήτων αναφορικά με τη χρήση της γης· να προσδιορίσει τις ζώνες προβλημάτων και να αποφύγει τις απειλές· και τέλος, να προτείνει υποσχόμενες πρακτικές και λύσεις που μπορούν να οδηγήσουν στη βελτιστοποίηση της δασικής διαχείρισης για την ικανοποίηση των νέων αναγκών στα δασικά οικοσυστήματα, ώστε αυτά και η βιοποικιλότητά τους να τύχουν μιας περισσότερο αποτελεσματικής προστασίας από ό,τι σήμερα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
03/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
06/07/2015 16:30
07/07/2015 00:00
14/07/2015 16:00
28/07/2015 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 105-189919 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/06/2015 00:00